Ephesians (2/6)  

1. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších,
2. jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech.
3. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní.
4. Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou,
5. že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách - jste spaseni milostí!
6. Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši,
7. aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti.
8. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar;
9. není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.
10. Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.
11. Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci).
12. V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě.
13. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí.
14. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala.
15. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj.
16. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství.
17. Přišel a vyhlásil "pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým,"
18. neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci.
19. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny.
20. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.
21. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu.
22. V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu.

  Ephesians (2/6)