Deuteronomy (27/34)  

1. Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele přikázal lidu: Zachovávejte všechna přikázání, která vám dnes udílím.
2. V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč veliké kameny, které nabílíš vápnem.
3. Jakmile překročíš Jordán, napiš na ně všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země oplývající mlékem a medem, kterou ti zaslíbil Hospodin, Bůh tvých otců.
4. Dnes vám přikazuji: Až přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na hoře Ebal a nabělte je vápnem.
5. Postav tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů neopracovaných železem.
6. Až Hospodinu, svému Bohu, postavíš oltář z netknutých kamenů, přineseš na něm Hospodinu, svému Bohu, zápalné oběti.
7. Přineseš také pokojné oběti, budeš je tam jíst a radovat se před Hospodinem, svým Bohem.
8. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona, a to důkladně a zřetelně.
9. Mojžíš s levitskými kněžími pak promluvil k celému Izraeli: Zmlkni a slyš, Izraeli! Dnešního dne se stáváš lidem Hospodina, svého Boha.
10. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, a dodržuj jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím.
11. Toho dne Mojžíš lidu přikázal:
12. Až přejdete Jordán, ať se Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu.
13. Ruben, Gád, Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se pak postaví na hoře Ebal, aby zlořečili.
14. Levité tehdy začnou na všechny Izraelity hlasitě volat:
15. "Zlořečený, kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost před Hospodinem, výtvor šikovných rukou, i kdyby ji schoval do skrýše!" A všechen lid odpoví: "Amen!"
16. "Zlořečený, kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!"
17. "Zlořečený, kdo posune mezník svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!"
18. "Zlořečený, kdo svede slepého z cesty!" A všechen lid odpoví: "Amen!"
19. "Zlořečený, kdo překroutí právo přistěhovalce, sirotka či vdovy!" A všechen lid odpoví: "Amen!"
20. "Zlořečený, kdo obcuje s manželkou svého otce - takový zneuctil svého otce!" A všechen lid odpoví: "Amen!"
21. "Zlořečený, kdo obcuje s jakýmkoli zvířetem!" A všechen lid odpoví: "Amen!"
22. "Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou - dcerou svého otce nebo své matky!" A všechen lid odpoví: "Amen!"
23. "Zlořečený, kdo obcuje se svou tchyní!" A všechen lid odpoví: "Amen!"
24. "Zlořečený, kdo tajně zabije svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!"
25. "Zlořečený, kdo se dá uplatit, aby prolil nevinnou krev!" A všechen lid odpoví: "Amen!"
26. "Zlořečený, kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!"

  Deuteronomy (27/34)