Deuteronomy (23/34)  

1. Nikdo si nesmí vzít manželku svého otce - tím by zneuctil svého otce.
2. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít muž s rozdrceným nebo uříznutým přirozením.
3. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít bastard. Ani jeho desáté pokolení nevejde do Hospodinova shromáždění.
4. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců. Ani jejich desáté pokolení nikdy nevejde do Hospodinova shromáždění,
5. protože vám nevyšli naproti s chlebem a vodou, když jste táhli z Egypta. Namísto toho si na tebe najali Beorova syna Balaáma z Petoru v mezopotamském Aramu, aby tě proklel.
6. (Hospodin, tvůj Bůh, ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky k tobě obrátil Hospodin, tvůj Bůh, kletbu v požehnání.)
7. Po všechny své dny nikdy nebudeš usilovat o mír s nimi ani o jejich prospěch.
8. Edomských se však nestraň - vždyť jsou to tvoji příbuzní. Nestraň se ani Egypťanů - vždyť jsi v jejich zemi žil jako přistěhovalec.
9. Potomci, kteří se jim narodí ve třetím pokolení, smí vejít do Hospodinova shromáždění.
10. Když vojensky vytáhneš proti svým nepřátelům, vyvaruj se každé nepřístojnosti.
11. Jestliže se mezi vámi někdo znečistí noční příhodou, ať vyjde ven za tábor. Nesmí vkročit do tábora.
12. Kvečeru se pak omyje vodou a po západu slunce se vrátí do tábora.
13. Venku za táborem měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu.
14. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jím důlek a potom své výkaly přikryješ.
15. Hospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby tě vysvobozoval a vydal ti tvé nepřátele. Ať je tedy tvůj tábor svatý! Ať u tebe nevidí žádnou nepatřičnost!
16. Otroka, jenž k tobě utekl, nevydávej jeho pánu.
17. Ať bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě, které si u vás vybere. Nesmíš jej utiskovat.
18. Mezi dcerami Izraele ať není žádná prostitutka a mezi syny Izraele žádný prostitut.
19. Odměnu té coury ani mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před Hospodinem, tvým Bohem, ohavní!
20. Svému bratru nepůjčuj na úrok, ať půjde o peníze, potraviny nebo o cokoli, nač se dává úrok.
21. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit.
22. Pokud Hospodinu, svému Bohu, něco slíbíš, neotálej to splnit. Hospodin, tvůj Bůh, to od tebe rozhodně očekává, a tak bys měl hřích.
23. Zdržet se slibu však není žádný hřích.
24. Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej.
25. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti až do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby. <V 23:26> Půjdeš-li obilím svého bližního, můžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí svého bližního vztáhnout srp.

  Deuteronomy (23/34)