Deuteronomy (22/34)  

1. Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratra, nebuď lhostejný, ale poctivě je přiveď svému bratru zpět.
2. Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, ať u tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bratr nebude ptát. Tehdy mu je vrátíš.
3. Totéž uděláš s jeho oslem, s jeho pláštěm a s čímkoli, co se tvému bratru ztratilo. Když to najdeš, nesmíš být lhostejný.
4. Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejný. Ochotně mu jej pomoz zvednout.
5. Žena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný!
6. Když cestou narazíš na ptačí hnízdo (ať už na stromě nebo na zemi) s matkou sedící na ptáčatech či vejcích, neber matku i s mladými.
7. Mladé si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ.
8. Když budeš stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí. Kdyby z ní totiž někdo spadl, uvedl bys na svůj dům krev.
9. Neosívej svou vinici dalším druhem semene. Jinak to vše propadne svatyni - jak úroda toho semene, tak plody vinice.
10. Neorej volem a oslem zapřaženými spolu.
11. Neoblékej si látku z dvojího vlákna, ze směsi vlny a lnu.
12. Na čtyřech cípech pláště, který nosíš, si udělej třásně.
13. Když si někdo vezme manželku, ale poté, co s ní bude spát, se mu znelíbí,
14. a tak ji začne očerňovat a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s ní spojil, zjistil jsem, že není panna",
15. pak ať otec s matkou té dívky přinesou důkaz jejího panenství ke stařešinům do městské brány.
16. Otec dívky ať stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil
17. a teď ji očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsem, že tvá dcera není panna.' Zde je ale důkaz panenství mé dcery!" A rozestřou její roucho před stařešiny města.
18. Stařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají ho.
19. Za to, že pomlouval izraelskou pannu, mu uloží pokutu sto šekelů stříbra a dají je otci té dívky. Ta zůstane jeho manželkou a on ji po celý svůj život nesmí propustit.
20. Kdyby však to obvinění bylo pravdivé, kdyby se u té dívky nenašel důkaz panenství,
21. ať ji vyvedou ke vchodu do domu jejího otce a muži toho města ať ji ukamenují k smrti za to, že spáchala v Izraeli hanebnost, když smilnila v domě svého otce. Odstraň ze svého středu zlo!
22. Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, ať oba zemřou - muž, který s tou ženou spal, i ta žena. Odstraň z Izraele zlo!
23. Když někdo ve městě potká dívku, pannu zasnoubenou jinému muži, a vyspí se s ní,
24. vyveďte oba k městské bráně a ukamenujte je k smrti - dívku proto, že ve městě nekřičela, a muže proto, že zneuctil snoubenku svého bližního. Odstraň ze svého středu zlo!
25. Když někdo potká zasnoubenou dívku venku na poli, znásilní ji a vyspí se s ní, pak ať zemře jen ten muž.
26. Dívku netrestej, nezaslouží si smrt. Je to, jako když někdo napadne a zavraždí svého bližního.
27. Byla přece na poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil.
28. Když někdo potká dívku, pannu, která není zasnoubená, znásilní ji a vyspí se s ní, pak, budou-li přistiženi,
29. dá ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho manželkou. Zneuctil ji, a tak ji po celý svůj život nesmí propustit.
30. - - -

  Deuteronomy (22/34)