Deuteronomy (14/34)  

1. Jste děti Hospodina, svého Boha. Nedělejte si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte hlavu.
2. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi.
3. Nejez žádnou ohavnost.
4. Toto jsou zvířata, která smíte jíst: hovězí dobytek, ovce, koza,
5. jelen, gazela, daněk, kozorožec, kamzík, antilopa a muflon.
6. Ze zvířat smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka.
7. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud, zajíc a daman sice přežvykují, ale nemají rozdělené kopyto - budou tedy pro vás nečistí.
8. Vepř sice má rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - bude tedy pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete.
9. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechno, co má ploutve a šupiny.
10. Cokoli nemá ploutve a šupiny, to jíst nesmíte - bude to pro vás nečisté.
11. Smíte jíst všechny čisté ptáky.
12. Tyto však jíst nesmíte: orla, orlosupa, mořského orla,
13. luňáka, sokola, různé druhy supů,
14. všechny druhy havranů,
15. dále pštrosa, sovu, racka, různé druhy jestřábů,
16. sýčka, výra, ibise,
17. pelikána, mrchožrouta, kormorána,
18. čápa, různé druhy volavek ani dudka a netopýra.
19. Také všechna okřídlená havěť pro vás bude nečistá - nesmí se jíst.
20. Všechno čisté ptactvo však jíst smíte.
21. Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji přistěhovalci, který žije ve tvých branách, ať ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matky.
22. Věrně odděluj desátek z veškeré úrody své setby, která každoročně vyroste na poli.
23. Desátky ze svého obilí, vína a oleje, stejně jako prvorozené ze svého skotu a bravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit ctít Hospodina, svého Boha.
24. Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal,
25. můžeš je zpeněžit. Peníze zavaž, vezmi s sebou a vydej se k místu, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil.
26. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť - hovězí, skopové, víno, pivo nebo cokoli budeš chtít. Jez to tam před Hospodinem, svým Bohem, a raduj se s celou svou rodinou.
27. Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve tvém městě, neboť u tebe nemá žádný podíl ani dědictví.
28. Každý třetí rok vezmi všechny desátky z úrody toho roku a slož je ve svém městě.
29. Přijde levita (jenž u tebe nemá podíl ani dědictví) a také přistěhovalec, sirotek a vdova, kteří jsou ve tvém městě, a budou jíst do sytosti. Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná každou práci, k níž přiložíš ruku.

  Deuteronomy (14/34)