Colossians (4/4)    

1. Páni, chovejte se k služebníkům spravedlivě a slušně. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi.
2. V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční.
3. Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení),
4. abych je odhaloval tak, jak mám.
5. K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas.
6. Vaše slova ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým člověkem.
7. O tom, jak se mi daří, vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný pomocník a spoluslužebník v Pánu.
8. Posílám ho k vám proto, abyste se dozvěděli, jak se máme, a potěšil vaše srdce
9. spolu s věrným a milovaným bratrem Onezimem, vaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu děje.
10. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův bratranec Marek (o něm jste už dostali pokyny: pokud k vám přijde, přijměte jej)
11. a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou jediní z obřezaných, kteří se mnou spolupracují pro Boží království; stali se mi útěchou.
12. Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a pevným přesvědčením stáli ve veškeré Boží vůli.
13. Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Laodikeji a v Hierapoli.
14. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Démas.
15. Pozdravte sourozence v Laodikeji i Nymfu a církev v jejím domě.
16. Až u vás bude tento dopis přečten, zařiďte, ať je přečten také v laodikejském sboru, a vy zase přečtěte ten laodikejský.
17. Archipovi vyřiďte: "Hleď, abys naplnil službu, kterou jsi v Pánu přijal."
18. JÁ, PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na mé vězení. Milost s vámi.

  Colossians (4/4)