Colossians (3/4)  

1. Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici.
2. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské,
3. vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu.
4. Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy.
5. Umrtvěte proto své pozemské sklony - smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství),
6. neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.
7. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili.
8. Teď ale to všechno - zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst.
9. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky
10. a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.
11. Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus!
12. Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.
13. Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
14. Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.
15. Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj - právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.
16. Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.
17. Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci.
18. Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší.
19. Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí.
20. Děti, poslouchejte vždy své rodiče - tak se to Pánu líbí.
21. Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství.
22. Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu.
23. Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem.
24. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus.
25. Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu.

  Colossians (3/4)