Colossians (2/4)  

1. Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás i za ty, kteří jsou v Laodikeji, a za všechny, kdo mě osobně neznají.
2. Toužím, aby byli povzbuzeni v srdci a spojeni láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty porozumění a k poznání Božího tajemství - Krista,
3. v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
4. Toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi.
5. Ačkoli jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista.
6. Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte.
7. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.
8. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.
9. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství,
10. a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.
11. V něm jste také obřezáni, a to obřízkou, již nelze vykonat ručně; jde o odložení tělesné přirozenosti, o obřízku Kristovu.
12. Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni.
13. Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny
14. a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž!
15. V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!
16. Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám.
17. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu.
18. Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí
19. a nedrží se Hlavy, z níž celé tělo, zásobované a propojené klouby a tkáněmi, roste Božím vzrůstem.
20. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě:
21. "Toho se nedotýkej, to neokoušej, na to nesahej!"?
22. Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejichž zneužívání je škodlivé.
23. Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu kromě uspokojení těla.

  Colossians (2/4)