Colossians (1/4)  

1. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus
2. svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce.
3. Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista,
4. neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým.
5. Obojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi, jak už jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium,
6. přišlo k vám. To nese ovoce a rozrůstá se po celém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost.
7. Toto vše jste se dozvěděli od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám věrný Kristův služebník
8. a který nám také pověděl o vaší lásce v Duchu.
9. Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle
10. a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha,
11. byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí
12. děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle.
13. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna,
14. v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů.
15. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření.
16. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše
17. a on je přede vším a jím všechno stojí.
18. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství.
19. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm
20. a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi.
21. I vás, kteří jste mu kdysi byli cizí a svými myšlenkami i zlými skutky nepřátelští, nyní již usmířil.
22. Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a úhony -
23. pokud ovšem zůstáváte pevně ukotveni ve víře a neuchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já Pavel stal služebníkem.
24. Proto se teď raduji ve svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu část Kristových soužení, jež má nést jeho tělo, totiž církev.
25. Jejím jsem se stal služebníkem podle pověření, které mi Bůh udělil: abych vám plně vyjevil Boží slovo.
26. Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým.
27. Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy!
28. Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka, abychom každého člověka přivedli k dokonalosti v Kristu.
29. To je to, oč usiluji a bojuji veškerou silou, kterou on ve mně mocně působí.

      Colossians (1/4)