Amos (7/9)  

1. Panovník Hospodin mi ukázal toto: Když skončila senoseč pro krále a tráva začínala růst k pozdnímu sečení, hle - nachystal roje kobylek!
2. Když sežraly veškerou zeleň na zemi, řekl jsem: "Hospodine, Pane můj, prosím odpusť! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!"
3. A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se to," řekl Hospodin.
4. Panovník Hospodin mi ukázal toto: Hle - Panovník Hospodin volal, že povede soud ohněm! Když strávil širý oceán a měl pohltit i zem,
5. řekl jsem: "Panovníku Hospodine, prosím přestaň! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!"
6. A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se ani toto," řekl Panovník Hospodin.
7. Potom mi ukázal toto: Pán stál na hradbě s olovnicí, s olovnicí v ruce.
8. "Co vidíš, Amosi?" zeptal se mě Hospodin. "Olovnici," odpověděl jsem. Tehdy mi Pán řekl: "Hle, spouštím olovnici doprostřed svého lidu, Izraele. Víckrát už je neušetřím.
9. Izákovy obětní výšiny budou zničeny, z izraelských svatyní budou sutiny, až s mečem povstanu proti Jeroboámovu domu!"
10. Betelský kněz Amaciáš tehdy vzkázal izraelskému králi Jeroboámovi: "Amos proti tobě osnuje spiknutí v samém srdci Izraele. Země nemůže všechny ty jeho řeči snést.
11. Amos totiž říká: ‚Jeroboám zahyne mečem! Izrael bude vyhnán ze země!'"
12. Potom Amaciáš řekl Amosovi: "Seber se, vidoucí, a utíkej do Judska! Tam si vydělávej na chleba, prorokuj si tam.
13. V Bet-elu už ale víckrát neprorokuj - vždyť je to králova svatyně, je to chrám království!"
14. Amos na to Amaciášovi odpověděl: "Nebýval jsem prorok ani prorocký učedník - choval jsem dobytek a pěstoval fíky.
15. Hospodin mě ale vzal od ovcí a řekl mi: ‚Jdi, prorokuj mému lidu, Izraeli.'
16. Proto teď slyš slovo Hospodinovo. Ty říkáš: ‚Neprorokuj o Izraeli, o domu Izákovu neřečni!'
17. Nuže, toto praví Hospodin: Tvá žena bude smilnit ve městě a tví synové i dcery padnou mečem. Tvá země bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté. Izrael musí být jistojistě ze své země vysídlen!"

  Amos (7/9)