Amos (6/9)  

1. Běda těm, kdo mají na Sionu klid, běda sebejistým na hoře Samaří! Máte se za výkvět prvního mezi národy, celý dům Izraele chodí za vámi.
2. Na Kalne se jděte podívat a odtud na Veliký Chamát a pak dolů na filištínský Gat. Jste lepší než tato království? Mají snad větší území než vy?
3. Zlý den byste chtěli odvrátit, nastolujete však násilí.
4. Vyleháváte na lůžkách slonových, povalujete se na svých polštářích. Cpete se výběrovým skopovým a nejšťavnatějším telecím.
5. Vyjete u loutny, jako byste byli David, loudíte tóny na hudebních nástrojích.
6. Pijete víno plnými miskami, mažete se nejjemnějšími oleji a zkáza Josefa vás vůbec netrápí.
7. Proto budete vyhnáni mezi prvními, bude konec vašim hostinám i válení!
8. Panovník Hospodin přísahá sám při sobě - Hospodin, Bůh zástupů, prohlašuje: Z Jákobovy pýchy se mi dělá špatně, jeho paláce jsou mi odporné. Proto to město vydám v plen i se vším, co je v něm!
9. Zbude-li v jediném domě jen deset lidí, zemřou i ti.
10. Přijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil jejich ostatky, a najde někoho, kdo se tam v koutku skryl, zeptá se: "Je s tebou ještě někdo?" "Nikdo," hlesne on. A tehdy řekne: "Tiše! Ať ani nezmíníme Hospodinovo jméno!"
11. Hle, Hospodin dává rozkazy - rozbije veliký dům na kusy a malý domek na třísky!
12. Dokážou koně běžet po skále? Dá se snad s voly orat moře? Vy jste však dokázali obrátit právo v jed a ovoce spravedlnosti v pelyněk -
13. vy, kdo jásáte radostí nad Lo-debarem nicotným a říkáte: "Nedobyli jsme svými silami ten mocný Karnajim?"
14. Hle, dome Izraele, jsem to já, praví Hospodin, Bůh zástupů, kdo vzbudí proti vám národ, který vás bude utlačovat od Lebo-chamátu až po údolí Arava!

  Amos (6/9)