Amos (5/9)  

1. Slyšte slovo, jež pronáším nad vámi - žalozpěv nad domem Izraele:
2. Panna izraelská padne a víckrát nevstane. Opuštěna bude v zemi své, nikdo ji nezvedne.
3. Toto praví Panovník Hospodin domu Izraele: Městu, jež vytáhne s tisícem, jen sto jich zůstane a tomu, jež se stem vytáhne, zůstane jen deset.
4. Toto praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, ať žijete!
5. Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby neputujte. Gilgal totiž bude vysídlen a z Bet-elu nic nezbude.
6. Hledejte Hospodina, ať žijete! Ať se na dům Josefův nevrhne jak oheň, který stravuje, který nikdo v Bet-elu uhasit nemůže!
7. Vy ale obracíte právo v pelyněk a spravedlnost k zemi srážíte.
8. Ten, který stvořil Plejády a Orion, který obrací stín smrti na jitro a den pak zase stmívá v noc, ten, který přivolává mořské vody a vylévá je na zemi, má jméno Hospodin.
9. Do zkázy umí vrhnout mocného, záhuba přijde i na pevnost!
10. Vy ale nenávidíte toho, kdo soudí v bráně, štítíte se toho, kdo mluví pravdivě.
11. Protože dupete po chudácích a nutíte je odvádět daně z obilí, nebudete bydlet v těch svých palácích, které jste si postavili z kamení; z těch výtečných vinic, co jste sázeli, nebudete moci víno pít.
12. Jen já vím, kolik je vašich vin a jak hrozný je váš hřích. Nevinné sužujete, berete úplatek, ubohé v bráně krátíte na právech.
13. Rozumný bude v té době mlčet - ty časy budou zlé.
14. Hledejte dobré, a ne zlé, ať žijete! Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak říkáte.
15. Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně právo podpořte - snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad tím, co z Josefa zůstane.
16. Nuže, toto praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: Nářek bude znít na všech prostranstvích, "Ach, běda!" bude slyšet na všech ulicích. Rolníky povolají k oplakávání a znalce žalozpěvů k truchlení.
17. Nářek bude znít na všech vinicích, až projdu mezi vámi, praví Hospodin.
18. Běda těm, kteří touží po Hospodinově dni! K čemu vám bude Hospodinův den? Přijde s tmou, a ne se světlem!
19. Jako by někdo utíkal před lvem a potkal by se s medvědem; jako by se doma opřel rukou o zeď a byl by uštknut hadem.
20. Hospodinův den nepřinese světlo, ale tmu, černotu bez jediného paprsku!
21. Nenávidím vaše svátky, jsou mi odporné, vaše shromáždění nemohu vydržet!
22. Když mi přinášíte zápalné a moučné oběti, mně se to nelíbí. Na pokojné oběti z vašich dobytčat se nechci ani podívat.
23. S rámusem svých písní mě nechte být, nechci poslouchat vaše hraní na loutny!
24. Ať se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proud, jenž nevysychá!
25. Přinášeli jste mi oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský?
26. Nosili jste svého "krále" Sakúta a hvězdu svého "boha" Saturna - obrazy, jež jste si museli sami udělat?
27. Proto vás vystěhuji až za Damašek, praví Hospodin, Bůh zástupů - tak se jmenuje.

  Amos (5/9)