Amos (2/9)  

1. Toto praví Hospodin: Moáb hřešil trojnásob, čtyřnásob - už toho mám dost! Za to, že kosti edomského krále spálili na prášek,
2. sešlu na Moába oheň, aby pohltil keriotské paláce. Moáb zahyne uprostřed vřavy, válečného křiku a troubení.
3. Odstraním z jeho středu soudce, všechny jeho velmože pobiji spolu s ním, praví Hospodin.
4. Toto praví Hospodin: Juda hřešil trojnásob, čtyřnásob - už toho mám dost! Za to, že Hospodinův zákon zavrhli a neřídili se jeho pravidly, že se dali svést svými podvody, za kterými už jejich předci šli,
5. za to sešlu na Judu oheň, aby pohltil jeruzalémské paláce.
6. Toto praví Hospodin: Izrael hřešil trojnásob, čtyřnásob - už toho mám dost! Nevinné prodávají za peníz a ubohé za dva sandály.
7. Chudé zašlapávají do země a ponížené krátí na právech. Za nevěstkou chodí otec i syn, aby mé svaté jméno prznili.
8. Při kdejakém oltáři se na zabavených pláštích válejí a v chrámě svého boha pijí víno vybrané na pokutách.
9. Já jsem před nimi Emorejce porazil, ač byli jako cedry vysocí a jako duby mohutní. Zničil jsem je shora od koruny až dolů po kořeny.
10. Já jsem vás vyvedl z Egypta a čtyřicet let po poušti vedl vás, aby vám emorejská země připadla.
11. Z vašich synů jsem probouzel proroky a z vašich mladíků nazíry. Copak to tak není, Izraelci? praví Hospodin.
12. Vy jste však nazíry napájeli vínem, prorokům jste přikazovali: "Neprorokujte!"
13. Hle, já vás k zemi přitlačím jako těžký vůz plný obilí.
14. Běžec nebude mít kam utéct, silákovi síla nezbude, hrdina nezachrání se.
15. Neobstojí ani lukostřelec, rychlonohý posel neunikne, jezdec na koni nezachrání se.
16. Nejstatečnější hrdina v ten den bude nahý utíkat, praví Hospodin.

  Amos (2/9)