Amos (1/9)  

1. Slova Amose, jednoho z tekojských pastevců. Dva roky před zemětřesením, za vlády judského krále Uziáše a izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova, měl vidění o Izraeli.
2. Říkal: Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma! Vyprahnou louky pastýřů, uschne i vrchol Karmelu.
3. Toto praví Hospodin: Damašek hřešil trojnásob, čtyřnásob - už toho mám dost! Za to, že Gileáda mlátili cepy okovanými,
4. sešlu na Chazaelův dům oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce.
5. Rozlámu závoru Damašku; odstraním trůnícího v Údolí hříchu, třímajícího žezlo v Bet-edenu. Aramejský lid bude vyhnán do Kíru, praví Hospodin.
6. Toto praví Hospodin: Gaza hřešila trojnásob, čtyřnásob - už toho mám dost! Za to, že vyháněli všechen lid a prodávali je Edomským,
7. sešlu na hradby Gazy oheň, aby pohltil její paláce.
8. Odstraním toho, kdo trůní v Ašdodu, kdo třímá žezlo v Aškelonu. Obrátím svou ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynou, praví Panovník Hospodin.
9. Toto praví Hospodin: Týr hřešil trojnásob, čtyřnásob - už toho mám dost! Za to, že prodávali vyhnance Edomským a na bratrskou smlouvu ani nevzpomněli,
10. sešlu na hradby Týru oheň, aby pohltil jeho paláce.
11. Toto praví Hospodin: Edom hřešil trojnásob, čtyřnásob - už toho mám dost! Za to, že bratra stíhal mečem a všechen soucit potlačil, neustále jen soptil hněvem, dál a dál ve svém zuření -
12. za to sešlu na Teman oheň, aby pohltil paláce v Bosře.
13. Toto praví Hospodin: Amonci hřešili trojnásob, čtyřnásob - už toho mám dost! Za to, že v Gileádu rozpárali těhotné, aby rozšiřovali své hranice,
14. zapálím na hradbách Raby oheň, aby pohltil její paláce uprostřed vřavy v den boje, uprostřed bouře v den vichřice.
15. Jejich král půjde do vyhnanství a jeho velmoži spolu s ním, praví Hospodin.

      Amos (1/9)