Acts (9/28)  

1. Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězem
2. a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence té Cesty - jak muže, tak ženy - a přivést je v poutech do Jeruzaléma.
3. Když už se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe.
4. Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?"
5. Zeptal se: "Kdo jsi, Pane?" Ten odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.
6. Vstaň a jdi do města; tam se dozvíš, co máš dělat."
7. Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli.
8. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku.
9. Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil.
10. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil: "Ananiáši!" Odpověděl: "Zde jsem, Pane."
11. Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsu - hle, právě se modlí
12. a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl."
13. Ananiáš namítl: "Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě!
14. A teď má i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno!"
15. Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to má vyvolená nádoba - bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele
16. a já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno."
17. Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl: "Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, mě poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem svatým."
18. Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít.
19. Přijal pokrm a posilnil se. Saul pak strávil několik dní s damašskými učedníky
20. a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Boží Syn.
21. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: "Vždyť to je ten, který v Jeruzalémě hubil vyznavače toho jména! Copak sem nepřišel, aby je v poutech odvedl k vrchním kněžím?"
22. Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, popouzel damašské Židy.
23. Když už to trvalo dost dlouho, Židé se dohodli, že ho zabijí.
24. Saul se ale o jejich úkladech dozvěděl. Brány byly hlídány dnem i nocí, protože ho chtěli zabít,
25. a tak ho učedníci v noci vzali a spustili ho v koši přes hradbu.
26. Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli. Nevěřili totiž, že je učedník.
27. Barnabáš se ho však ujal. Přivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a mluvil s ním a také jak v Damašku směle mluvil v Ježíšově jménu.
28. A tak s nimi zůstal v Jeruzalémě.
29. Hovořil a přel se také s pořečtěnými Židy a ti mu začali ukládat o život.
30. Když se to dozvěděli bratři, odvedli ho do Cesareje a poslali do Tarsu.
31. Církve po celém Judsku, Galileji i Samaří pak zakoušely klid a sílily; žily v Hospodinově bázni a povzbuzovány Duchem svatým se rozrůstaly.
32. Petr obcházel všechny církve a cestou přišel také ke svatým v Lyddě.
33. Tam nalezl člověka jménem Eneáš, který byl ochrnutý a už osm let byl upoután na lůžko.
34. Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje. Vstaň a ustel si!" On hned vstal
35. a všichni obyvatelé Lyddy a Šáronu, kteří ho viděli, se obrátili k Pánu.
36. V Joppě pak žila jedna učednice jménem Tabita (což je v překladu Dorkas), která oplývala dobrými skutky a almužnami.
37. V těch dnech však onemocněla a zemřela. Omyli ji a položili do horní místnosti.
38. Lydda je blízko Joppy, a když se učedníci doslechli, že Petr je v Lyddě, poslali k němu dva muže s prosbou, aby k nim bez meškání přišel.
39. Petr vstal a šel s nimi. Když přišel, zavedli ho do horní místnosti, kde ho s pláčem obstoupily všechny vdovy a ukazovaly košile a pláště, které jim Dorkas dělala, dokud byla s nimi.
40. Petr poslal všechny ven, poklekl a modlil se. Potom se obrátil k jejímu tělu a řekl: "Tabito, vstaň!" Otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se.
41. On jí podal ruku a pomohl jí vstát. Potom zavolal svaté i vdovy a ukázal jim ji živou.
42. Rozneslo se to po celé Joppě a mnozí uvěřili v Pána.
43. Petr pak v Joppě bydlel delší čas u jistého Šimona koželuha.

  Acts (9/28)