Acts (8/28)  

1. Saul jeho smrt schvaloval. V té době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování, takže se všichni kromě apoštolů rozprchli po judských a samařských krajích.
2. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi ho oplakávali.
3. Saul zatím pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do vězení.
4. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali Slovo, kamkoli přišli.
5. Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista.
6. Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal.
7. Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni.
8. Celé město zažívalo velikou radost.
9. V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného.
10. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: "Tohle je jistě ta veliká Boží moc!"
11. Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.
12. Když ale uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít.
13. Uvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen.
14. Apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo, a tak k nim vyslali Petra a Jana.
15. Ti přišli a modlili se za ně, aby přijali Ducha svatého.
16. (Na nikoho z nich totiž ještě nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.)
17. Vkládali tedy na ně ruce a oni přijímali Ducha svatého.
18. Když Šimon uviděl, že se Duch svatý uděluje skrze vkládání rukou apoštolů, přinesl jim peníze
19. se slovy: "Dejte i mně tu moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha svatého!"
20. Petr mu na to řekl: "Ať jsou tvé peníze zatraceny s tebou! To sis myslel, že Boží dar jde koupit za peníze?
21. Nemáš podíl ani účast na téhle věci, protože tvé srdce není před Bohem upřímné.
22. Čiň pokání ze své špatnosti a modli se - snad ti Bůh ten úmysl tvého srdce odpustí.
23. Vidím, jak jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí."
24. Šimon odpověděl: "Vy se za mě modlete k Pánu, ať se mi nestane nic z toho, co jste říkali!"
25. Poté, co vydali svědectví a promluvili Pánovo slovo, vraceli se apoštolové do Jeruzaléma a kázali evangelium v mnoha samařských vesnicích.
26. Hospodinův anděl promluvil k Filipovi: "Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy."
27. Vydal se tedy na cestu a hle, narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu
28. a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izaiáše.
29. Duch řekl Filipovi: "Dohoň ten vůz a jdi vedle něj."
30. Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izaiáše. Zeptal se ho: "Rozumíš tomu, co čteš?"
31. "Jak bych mohl?" odpověděl. "Jedině kdyby mi to někdo vyložil." A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu.
32. Místo, které v Písmu četl, bylo toto: "Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem oněmí, ústa neotevřel.
33. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť byl na zemi připraven o život."
34. Komoří se Filipa zeptal: "Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?"
35. Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše.
36. [37] A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda - co brání, abych byl pokřtěn?"
37. - - -
38. a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil.
39. Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se.
40. Filip se pak octl v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cesareje.

  Acts (8/28)