Acts (6/28)  

1. V té době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat, že jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla.
2. Dvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění všech učedníků a řeklo: "Není správné, abychom se přestali věnovat Božímu slovu a sloužili u stolů.
3. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme.
4. Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě Slova."
5. Celé shromáždění s tím návrhem souhlasilo, a tak vybrali: Štěpána (muže plného víry a Ducha svatého), Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména a Mikuláše (proselytu z Antiochie).
6. Postavili je před apoštoly a ti na ně po modlitbě vkládali ruce.
7. Boží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží přijalo víru.
8. Štěpán, plný víry a moci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky.
9. Tehdy povstali někteří z takzvané synagogy Libertinů (totiž osvobozených otroků z Kyrény, Alexandrie, Kilikie a Asie) a začali Štěpánovi odporovat.
10. Nemohli ale obstát proti moudrosti a Duchu, v jehož moci mluvil.
11. Nastrčili proto muže, kteří prohlašovali: "Slyšeli jsme, jak se rouhá proti Mojžíšovi a proti Bohu!"
12. Tím pobouřili lid i starší a znalce Písma, takže Štěpána nakonec zatkli a odvedli před Veleradu.
13. Tam postavili falešné svědky, kteří tvrdili: "Ten člověk neustále mluví proti tomuto svatému místu a proti Zákonu.
14. Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí toto místo a změní ustanovení, která jsme dostali od Mojžíše!"
15. Všichni, kdo seděli ve Veleradě, na něj upřeli pohled a viděli jeho tvář jako tvář anděla.

  Acts (6/28)