Acts (26/28)  

1. Potom Agrippa vyzval Pavla: "Smíš promluvit sám za sebe." Pavel pokynul rukou a začal svou obhajobu:
2. "Jsem šťasten, králi Agrippo, že se dnes mám hájit proti všem židovským obviněním právě před tebou,
3. zejména proto, že jsi znalcem všech židovských zvyků a záležitostí. Proto tě prosím, vyslechni mě trpělivě.
4. Všichni Židé vědí, jaký život jsem od mládí vedl, zpočátku v mé vlasti a potom v Jeruzalémě.
5. Znají mě odedávna a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího proudu v našem náboženství jako farizeus.
6. Teď tu stojím, abych byl souzen kvůli naději v to, co Bůh zaslíbil našim otcům.
7. Dvanáct našich pokolení ustavičně slouží Bohu dnem i nocí v naději, že dosáhnou onoho zaslíbení. Kvůli této naději mě Židé žalují, králi Agrippo!
8. Co je podle vás neuvěřitelného na tom, že Bůh křísí mrtvé?
9. Sám jsem se ovšem také domníval, že se musím všemožně stavět proti jménu Ježíše Nazaretského,
10. což jsem také v Jeruzalémě dělal. Z pověření vrchních kněží jsem uvěznil mnoho svatých a hlasoval jsem pro jejich smrt.
11. Po všech synagogách jsem je často nechával bičovat a nutil je k rouhání. Ve svém nepříčetném hněvu jsem je začal pronásledovat dokonce i v jiných městech.
12. Jednou jsem se s plnou mocí a pověřením od vrchních kněží vypravil do Damašku.
13. Cestou jsem, králi, uviděl světlo z nebe. I když to bylo kolem poledne, zářilo jasněji než slunce a obklopilo mě i můj doprovod.
14. Když jsme všichni padli k zemi, uslyšel jsem hlas, který mi hebrejsky řekl: ‚Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Marně kopeš proti bodcům!'
15. Zeptal jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?' a on řekl: ‚Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.
16. Zvedni se však a stůj. Ukázal jsem se ti, abych tě učinil služebníkem a svědkem toho, co jsi viděl, i toho, v čem se ti ještě ukážu.
17. Budu tě vysvobozovat od tohoto lidu i od pohanů, ke kterým tě posílám,
18. abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.'
19. A tak jsem, králi Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění.
20. Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.
21. To je důvod, proč se mě Židé v chrámu chopili a pokoušeli se mě zabít.
22. Díky Boží pomoci, kterou až dodnes zakouším, tu však stojím a vydávám svědectví malému i velkému. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš:
23. že Mesiáš má trpět, jako první vstát z mrtvých a zvěstovat světlo tomuto lidu i pohanům."
24. Festus však Pavlovu obhajobu přerušil: "Pavle, ty šílíš!" vykřikl. "Tvá veliká učenost tě přivádí k šílenství!"
25. "Nešílím, vznešený Feste," odpověděl Pavel. "Má slova jsou pravdivá a rozumná.
26. Král, před nímž tak otevřeně mluvím, těm věcem dobře rozumí. Jsem si jist, že mu nic z toho neuniklo, neboť se to nedělo někde v ústraní.
27. Věříš prorokům, králi Agrippo? Vím, že věříš."
28. "Téměř jsi mě přesvědčil, abych se stal křesťanem," odpověděl mu Agrippa.
29. "Kéž by Bůh dal!" řekl na to Pavel. "Kéž by ses nejen ty, ale každý, kdo mě dnes slyší, stal ne téměř, ale úplně tím, co já - ovšem bez těchto pout."
30. Nato král vstal a s ním i prokurátor a Bereniké a ostatní přísedící.
31. Cestou odtud si povídali: "Ten člověk nedělá nic, zač by si zasloužil smrt nebo vězení!"
32. Agrippa na to Festovi řekl: "Kdyby se neodvolal k císaři, mohl být propuštěn."

  Acts (26/28)