Acts (23/28)  

1. Pavel se pozorně rozhlédl po Veleradě a řekl: "Bratři, v každém ohledu mám čisté svědomí; až dodneška jsem se řídil Božími zákony."
2. Velekněz Ananiáš hned přikázal těm, kdo stáli u něj, aby ho bili přes ústa.
3. Pavel mu odpověděl: "Tebe bude bít Bůh, ty zbílená stěno! Sedíš tu, abys mě soudil podle Zákona, a proti Zákonu mě nařizuješ bít?!"
4. Ti, kdo stáli u něj, mu řekli: "Ty spíláš Božímu veleknězi?"
5. "Nevěděl jsem, bratři, že je to velekněz," odpověděl Pavel. "Je přece psáno: ‚Vůdci svého lidu nespílej.'"
6. Pavel věděl, že ve Veleradě je jedna strana saduceů a druhá farizeů, a tak zvolal: "Bratři, já jsem farizeus, farizeův syn. Stojím před soudem kvůli naději zmrtvýchvstání!"
7. Jakmile to řekl, farizeové se začali se saduceji hádat, a tak se shromáždění rozdělilo.
8. (Saduceové totiž tvrdí, že není žádné vzkříšení ani anděl nebo duch, ale farizeové to obojí vyznávají.)
9. Strhl se veliký křik. Z farizejské strany povstali někteří znalci Písma a bojovali za něj: "Nenašli jsme na něm nic zlého. Co když k němu mluvil duch nebo anděl?"
10. Hádka narůstala tak, že se velitel začal obávat, aby Pavla neroztrhali. Poručil tedy vojákům, ať jdou dolů, vyrvou jim ho a odvedou do pevnosti.
11. Tu noc před ním stanul Pán. "Buď statečný," řekl mu. "Jako jsi o mně svědčil v Jeruzalémě, musíš svědčit i v Římě."
12. Když se rozednilo, někteří Židé se spolčili a zapřísáhli se, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí.
13. Těch spiklenců bylo nejméně čtyřicet.
14. Přišli k vrchním kněžím a starším a řekli: "Složili jsme přísahu, že se nedotkneme jídla, dokud nezabijeme Pavla.
15. Vy teď spolu s Veleradou vzkažte veliteli, ať ho přivede k vám, jako byste chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ještě než k vám dojde, jsme připraveni ho zabít."
16. O té léčce se však doslechl syn Pavlovy sestry. Vydal se tedy za Pavlem do pevnosti a pověděl mu to.
17. Pavel pak k sobě zavolal jednoho ze setníků a řekl mu: "Vezmi toho mladíka k veliteli. Má pro něj zprávu."
18. Setník ho dovedl za velitelem s hlášením: "Vězeň Pavel mě zavolal a požádal, abych k tobě přivedl tohoto mladíka, že ti má něco říci."
19. Velitel ho vzal za ruku, poodešel s ním stranou a ptal se: "Co mi chceš povědět?"
20. Mladík mu řekl: "Židé se dohodli, že tě požádají, abys zítra přivedl Pavla do Velerady, jako by chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat.
21. Ty jim ale nevěř! Číhá na něj nejméně čtyřicet mužů, kteří se zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud ho nezabijí. Jsou už připraveni a čekají jen na tvé rozhodnutí!"
22. Velitel pak mladíka propustil a přikázal mu: "Nikomu neříkej, že jsi mi to prozradil!"
23. Zavolal si dva setníky a řekl jim: "Na devátou večer připravte dvě stě vojáků k cestě do Cesareje. Vezměte také sedmdesát jezdců a dvě stě lehkooděnců.
24. Přiveďte mezky pro Pavla a bezpečně ho dopravte k prokurátoru Felixovi."
25. Potom napsal dopis tohoto znění:
26. Klaudius Lysiáš zdraví vznešeného prokurátora Felixe.
27. Tohoto muže se zmocnili Židé a chtěli ho zabít. Když jsem se dozvěděl, že je to římský občan, zasáhl jsem se svým oddílem a zachránil ho.
28. Protože jsem chtěl zjistit, z čeho jej obviňují, přivedl jsem ho do jejich Velerady.
29. Shledal jsem, že jej obviňují kvůli sporným otázkám jejich Zákona a že nespáchal nic, zač by zasloužil smrt nebo vězení.
30. Když jsem se pak dozvěděl, že se ho chystají úkladně zavraždit, ihned jsem ho odeslal k tobě. Jeho žalobcům jsem přikázal, ať svá obvinění vůči němu přednesou tobě.
31. Vojáci vzali Pavla a podle rozkazu ho v noci odvedli do Antipatridy.
32. Nazítří se vrátili do pevnosti a zanechali ho v doprovodu jezdců.
33. Ti po příjezdu do Cesareje doručili dopis prokurátorovi a předali mu Pavla.
34. Poté, co si dopis přečetl, zeptal se, z které je provincie. Když zjistil, že z Kilikie,
35. řekl: "Vyslechnu tě, jakmile se dostaví tvoji žalobci." Zatím ho nechal hlídat v Herodově paláci.

  Acts (23/28)