Acts (22/28)  

1. "Bratři a otcové, vyslechněte prosím mou obhajobu před vámi!"
2. Když uslyšeli, že k nim mluví hebrejsky, ztišili se ještě více. Pavel pokračoval:
3. "Jsem Žid narozený v kilikijském Tarsu, ale vychovaný zde v tomto městě. Zákonu našich otců jsem byl vyučen v největší přísnosti u nohou Gamalielových a byl jsem horlivcem pro Boha, jako jste dodnes vy všichni.
4. Tu Cestu jsem pronásledoval až k smrti. Zatýkal jsem muže i ženy a dával je do vězení,
5. jak může dosvědčit i velekněz a všichni starší. Od nich jsem také přijal dopisy pro naše bratry v Damašku, kam jsem se vypravil, abych i tamější přívržence přivedl v poutech do Jeruzaléma k potrestání.
6. Když už jsem se cestou blížil k Damašku, okolo poledne mě náhle obklopilo veliké světlo z nebe.
7. Padl jsem na zem a uslyšel hlas: ‚Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?'
8. Zeptal jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?' a on odpověděl: ‚Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.'
9. Moji společníci viděli světlo; hlas, který ke mně mluvil, ale neslyšeli.
10. Zeptal jsem se: ‚Pane, co mám dělat?' a Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do Damašku; tam se dozvíš všechno, co máš dělat.'
11. Byl jsem oslepen jasem toho světla, a tak mě moji společníci museli do Damašku odvést za ruku.
12. Jistý Ananiáš, zbožný stoupenec Zákona s dobrou pověstí u všech místních Židů,
13. přišel za mnou. Postavil se ke mně a řekl: ‚Bratře Saule, prohlédni!' Hned v tu chvíli jsem ho uviděl
14. a on řekl: ‚Bůh našich otců tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst.
15. Přede všemi lidmi mu budeš svědkem toho, co jsi viděl a slyšel.
16. Na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej jeho jméno!'
17. Potom jsem se vrátil do Jeruzaléma. Při modlitbě jsem v chrámu upadl do vytržení
18. a viděl jsem Pána. Řekl mi: ‚Pospěš si! Rychle opusť Jeruzalém, neboť tvé svědectví o mně tu nepřijmou.'
19. Namítl jsem: ‚Pane, oni vědí, že jsem v synagogách zatýkal a bičoval ty, kdo věřili v tebe.
20. Když byla prolévána krev tvého svědka Štěpána, stál jsem tam, schvaloval to a hlídal pláště těch, kdo ho zabíjeli.'
21. Na to mi Pán řekl: ‚Jen jdi. Pošlu tě k dalekým národům.'"
22. Až po to slovo mu naslouchali. Teď ale začali křičet: "Pryč s ním ze světa! Nemá právo žít!"
23. Když takto křičeli, rvali si pláště a házeli do vzduchu prach,
24. velitel ho nechal odvést do pevnosti. Nařídil, ať ho vyslýchají bičováním, aby zjistil, proč na něj tolik křičeli.
25. Poté, co ho připoutali řemeny, Pavel oslovil velícího setníka: "Vy smíte bičovat římského občana - navíc bez soudu?"
26. Jakmile to setník uslyšel, odešel to ohlásit veliteli: "Dej si pozor, co děláš. Ten člověk je římský občan!"
27. Velitel se šel Pavla zeptat: "Pověz mi, ty jsi římský občan?" "Ano," odpověděl Pavel.
28. Velitel mu řekl: "Já jsem získal občanství za spoustu peněz!" "Já jsem se tak už narodil," odpověděl Pavel.
29. Ti, kdo ho měli vyslýchat, od něj okamžitě ustoupili. I velitel dostal strach, když si uvědomil, že nechal spoutat římského občana.
30. Velitel chtěl zjistit, z čeho přesně jej Židé obviňují. Nazítří ho proto nechal vyvést z vězení a nařídil, ať se sejdou vrchní kněží i celá Velerada. Pak přivedl Pavla a postavil ho před ně.

  Acts (22/28)