Acts (2/28)  

1. Když přišel den Letnic, byli všichni spolu.
2. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli.
3. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich.
4. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
5. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě.
6. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí.
7. Úžasem bez sebe říkali: "Hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci?
8. Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč?
9. Parthové, Médové, Elamité a obyvatelé Mezopotámie, Judeje i Kappadokie, Pontu a Asie,
10. Frygie i Pamfylie, Egypta i krajů Libye vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak proselyté,
11. Kréťané i Arabové - slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!"
12. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. "Co má tohle znamenat?" ptali se jeden druhého.
13. Někteří se ale posmívali a říkali: "Opili se novým vínem!"
14. Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: "Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře mě poslouchejte:
15. Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte - vždyť je teprve devět hodin!
16. Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele:
17. ‚V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny.
18. Jistěže na své služebníky a služebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovat.
19. Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu.
20. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den.
21. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.'
22. Slyšte má slova, Izraelité: Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazaretský, když skrze něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte.
23. Když vám ho Bůh podle své jisté vůle a prozřetelnosti vydal, ukřižovali jste ho rukama bezbožníků.
24. Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci.
25. David o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.
26. Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také mé tělo v naději odpočívá.
27. Nenecháš v záhrobí duši mou, svého svatého nevydáš rozkladu.
28. Cesty života jsi mi oznámil, ve své přítomnosti mě sytíš radostí!'
29. Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován - jeho hrob tu máme dodneška!
30. Jako prorok ale věděl, co mu Bůh zaslíbil: přísahal mu, že na jeho trůn posadí jednoho z jeho vlastních potomků.
31. Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení.
32. A právě Ježíše Bůh vzkřísil - my všichni jsme toho svědkové!
33. Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití.
34. David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici,
35. než ti tvé nepřátele k nohám položím.'
36. Ať si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!"
37. Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: "Co máme dělat, bratři?"
38. "Čiňte pokání," odpověděl Petr, "a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého,
39. neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko - kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh."
40. Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!"
41. Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.
42. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.
43. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení.
44. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné.
45. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval.
46. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem.
47. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné.

  Acts (2/28)