Acts (15/28)  

1. Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit: "Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni."
2. Pavel a Barnabáš s nimi proto vedli nemalý spor a hádku, a tak bylo rozhodnuto, že Pavel, Barnabáš a někteří další půjdou s touto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma.
3. Vysláni církví tedy procházeli Fénicií a Samařím a vyprávěli o obrácení pohanů a přinášeli všem bratrům velikou radost.
4. Když dorazili do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly i staršími a vyprávěli jim, co skrze ně Bůh udělal.
5. Povstali však někteří věřící ze sekty farizeů a říkali, že pohané se musí obřezávat a že se jim má přikázat, ať zachovávají Mojžíšův zákon.
6. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc zvážili.
7. Po velikém dohadování vstal Petr a promluvil k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůh z nás už dávno vybral mě, aby pohané slyšeli slovo evangelia z mých úst a uvěřili.
8. Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy vydal svědectví, když jim dal Ducha svatého tak jako nám.
9. Vírou očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimi.
10. Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my?
11. Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše."
12. Celé shromáždění zmlklo a poslouchali Barnabáše a Pavla, kteří vyprávěli, jaké divy a zázraky skrze ně Bůh konal mezi pohany.
13. Když domluvili, vzal si slovo Jakub: "Poslouchejte mě, bratři.
14. Šimon tu vyprávěl, jak Bůh poprvé navštívil pohany, aby z nich přijal svůj vlastní lid.
15. S tím se plně shodují slova proroků, neboť je psáno:
16. ‚Znovu se vrátím a obnovím zbořený stan Davidův. Jeho trosky obnovím a vztyčím jej,
17. aby ostatní lidé hledali Hospodina - všichni pohané mé jméno nesoucí, praví Hospodin, který činí tyto věci,'
18. věci, které oznamoval už před věky.
19. Proto soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili potíže.
20. Napišme jim však, ať se vyhýbají modloslužbě, smilstvu, masu zardoušených zvířat a krvi.
21. Mojžíš má přece odedávna kazatele po všech městech, kde ho čtou v synagogách každou sobotu."
22. Apoštolové a starší se shodli s celou církví, že do Antiochie pošlou s Pavlem a Barnabášem své zástupce. Byli to přední bratři Juda (zvaný také Barsabáš) a Silas.
23. Po nich poslali tento dopis: Apoštolové, starší a všichni bratři zdraví bratry z pohanů v Antiochii, Sýrii a Kilikii.
24. Slyšeli jsme, že vás někteří od nás znepokojili a zmátli, když vám říkali, že se musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K ničemu takovému jsme je nepověřili.
25. My shromáždění jsme se svorně shodli, že k vám pošleme své zástupce spolu s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem,
26. kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy.
27. Posíláme k vám Judu a Silase, kteří vám to vše ústně potvrdí:
28. Shodli jsme se s Duchem svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí:
29. vyhýbejte se modloslužbě, krvi, masu zardoušených zvířat a smilstvu. Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi.
30. Vysláni na cestu přišli do Antiochie, svolali shromáždění a předali dopis.
31. Bratři ho přečetli a měli z toho povzbuzení radost.
32. Juda se Silasem (kteří byli také proroci) pak mnoha slovy povzbuzovali a posilovali bratry.
33. [34] A když tam strávili nějaký čas, bratři je v pokoji vyslali zpět k apoštolům.
34. - - -
35. Pavel a Barnabáš zůstali v Antiochii také a spolu s mnoha dalšími vyučovali a kázali Pánovo slovo.
36. Po nějaké době Pavel řekl Barnabášovi: "Pojďme se vrátit a navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo, ať zjistíme, jak se mají."
37. Barnabáš chtěl, aby s sebou vzali i Jana Marka,
38. ale Pavlovi se to nezdálo, protože je v Pamfylii opustil a nešel s nimi do díla.
39. Vznikl z toho tak ostrý spor, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal s sebou Marka a odplul na Kypr,
40. kdežto Pavel si vybral Silase, a když ho bratři svěřili Boží milosti, vydal se na cestu.
41. Procházel Sýrii a Kilikii a posiloval církve.

  Acts (15/28)