Acts (14/28)  

1. Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství Židů i Řeků.
2. Ti Židé, kteří neuvěřili, ale podnítili pohany a poštvali je proti bratrům.
3. Přesto tam strávili dlouhý čas a směle mluvili o Pánu, který potvrzoval poselství o své milosti a působil skrze jejich ruce divy a zázraky.
4. Obyvatelstvo města se rozdělilo: jedni byli s Židy a druzí s apoštoly.
5. Když se je však pohané i Židé se svými vůdci rozhodli napadnout a kamenovat,
6. dozvěděli se to a utekli do lykaonských měst Lystry a Derbe a jejich okolí.
7. I tam šířili evangelium.
8. V Lystře sedával jeden muž. Nemohl na nohy, neboť byl od lůna své matky chromý a nikdy nechodil.
9. Také on naslouchal Pavlovým slovům. Když se mu Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven,
10. řekl silným hlasem: "Postav se na nohy a stůj rovně!" A on vyskočil a začal chodit.
11. Když lidé viděli, co Pavel udělal, začali lykaonsky volat: "Bohové sestoupili k nám v lidské podobě!"
12. Barnabášovi začali říkat Zeus a Pavlovi Hermes (protože mluvil hlavně on).
13. Kněz Diova chrámu, který stál před městem, přivedl k branám ověnčené býky a chtěl s lidmi začít obětovat.
14. Jakmile to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do davu a křičeli:
15. "Co to děláte? Vždyť jsme jen lidé jako vy! Přišli jsme vám zvěstovat, abyste se obrátili od těchto marností k živému Bohu, který stvořil nebe, zemi i moře a všechno v nich.
16. V minulých dobách nechával všechny národy chodit po jejich cestách,
17. ale nikdy o sobě nepřestal svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlem a radostí."
18. A těmi slovy taktak upokojili davy, aby jim neobětovaly.
19. Vtom ale dorazili Židé z Antiochie a Ikonia a strhli davy k tomu, aby Pavla ukamenovali. Když už ho měli za mrtvého, vyvlekli ho za město.
20. Když ho však obstoupili učedníci, vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak s Barnabášem odešel do Derbe.
21. I tomuto městu zvěstovali evangelium. Poté, co tu získali mnoho učedníků, vydali se na zpáteční cestu do Lystry, Ikonia a Antiochie.
22. Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení.
23. V každé církvi jim s modlitbou a postem vybrali starší a svěřili je Pánu, v něhož uvěřili.
24. Prošli Pisidii a přišli do Pamfylie.
25. Poté, co kázali slovo v Perge, odešli do Attalie
26. a odtud vypluli do Antiochie, odkud byli předtím svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní vykonali.
27. Když tam dorazili, shromáždili církev a vyprávěli, co všechno Bůh skrze ně učinil a že otevřel dveře víry pohanům.
28. Zůstali tam s učedníky po delší čas.

  Acts (14/28)