Acts (11/28)  

1. Apoštolové a ostatní bratři v Judsku se doslechli, že i pohané přijali Boží slovo.
2. Když Petr dorazil do Jeruzaléma, obřezaní věřící mu vytýkali:
3. "Šel jsi k neobřezancům a jedl jsi s nimi!"
4. Petr jim to začal po pořádku vysvětlovat:
5. "Jednou, když jsem se ve městě Joppe modlil, ve vytržení jsem spatřil vidění: z nebe se za čtyři cípy spouštělo něco jako veliká plachta. Když sestoupila až ke mně,
6. pozorně jsem se do ní podíval a spatřil jsem čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazy a ptáky.
7. Tehdy jsem uslyšel hlas: ‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!'
8. Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane! Nikdy jsem nevzal do úst nic nečistého nebo poskvrněného.'
9. Ten hlas z nebe ke mně ale promluvil znovu: ‚Co Bůh očistil, neměj za nečisté!'
10. Třikrát se to opakovalo, než to bylo všechno vytaženo zpátky do nebe.
11. Vtom se před domem, ve kterém jsem byl, objevili tři muži. Byli za mnou posláni z Cesareje
12. a Duch mi řekl, abych šel bez váhání s nimi. Doprovázelo mě těchto šest bratrů, s nimiž jsme vešli do domu toho muže.
13. Vyprávěl nám, jak ve svém domě uviděl anděla. Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr.
14. Skrze to, co ti poví, budeš spasen ty i celý tvůj dům!'
15. A jen, co jsem k nim začal mluvit, sestoupil na ně Duch svatý stejně jako na počátku na nás.
16. Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.'
17. Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl já, abych bránil Bohu?"
18. Po těch slovech se upokojili a začali chválit Boha: "Tak tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu!"
19. Ti, kdo se rozprchli během pronásledování po Štěpánově smrti, dorazili až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie a šířili Boží slovo výhradně mezi Židy.
20. Někteří z nich, původem z Kypru a Kyrény, však po příchodu do Antiochie oslovili evangeliem o Pánu Ježíši také Řeky.
21. Hospodinova ruka byla s nimi a veliké množství jich uvěřilo a obrátilo se k Pánu.
22. Zpráva o tom se donesla k církvi v Jeruzalémě, a tak do Antiochie vyslali Barnabáše.
23. Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a všechny povzbuzoval, aby s oddaným srdcem zůstávali věrní Pánu.
24. (Byl to dobrý muž, plný Ducha svatého a víry.) A tak se k Pánu přidalo ještě mnoho dalších.
25. Barnabáš proto odešel do Tarsu vyhledat Saula,
26. a když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Strávili v tamější církvi celý rok a učili spoustu lidí. Právě zde v Antiochii byli učedníci poprvé označeni za křesťany.
27. V té době přišli do Antiochie proroci z Jeruzaléma.
28. Jeden z nich jménem Agabos vstal a skrze Ducha oznamoval, že po celé říši bude veliký hlad. (Což se také splnilo za císaře Klaudia.)
29. Učedníci tedy rozhodli, že každý podle své možnosti pošle pomoc bratrům v Judsku.
30. To také udělali a poslali to starším po Barnabášovi a Saulovi.

  Acts (11/28)