Acts (10/28)  

1. V Cesareji žil jeden muž jménem Kornelius, setník praporu zvaného Italský.
2. Byl zbožný a bohabojný s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu.
3. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká: "Kornelie!"
4. V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: "Co je, Pane?" Anděl mu řekl: "Tvé modlitby a almužny vzbudily Boží pozornost.
5. Hned pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr.
6. Je hostem jistého Šimona koželuha, který má dům u moře."
7. Když po těch slovech anděl odešel, Kornelius zavolal dva své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který patřil k jeho pobočníkům.
8. Všechno jim vyložil a poslal je do Joppy.
9. Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne
10. dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení.
11. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem.
12. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci.
13. Vtom k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!"
14. Petr odpověděl: "To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného."
15. Ale hlas k němu promluvil znovu: "Co Bůh očistil, neměj za nečisté!"
16. Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe.
17. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslaní Korneliem se doptali na Šimonův dům. Když dorazili ke dveřím,
18. zavolali: "Je tu hostem Šimon zvaný Petr?"
19. Petr zatím přemýšlel o tom vidění. Duch mu řekl: "Hledají tě tři muži.
20. Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal já sám."
21. Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: "Já jsem ten, koho hledáte. Co vás přivádí?"
22. Odpověděli: "Setník Kornelius, spravedlivý a bohabojný muž, který má dobrou pověst u celého židovského národa, dostal od svatého anděla pokyn, že tě má pozvat k sobě domů, aby vyslechl tvá slova."
23. Petr je tedy pozval dovnitř a pohostil. Nazítří vstal a odešel s nimi, doprovázen některými bratry z Joppy.
24. Druhého dne dorazili do Cesareje. Kornelius je očekával a svolal své příbuzné a blízké přátele.
25. Když Petr chtěl vejít, Kornelius mu vyšel vstříc, padl mu k nohám a poklonil se.
26. Petr ho ale zvedl se slovy: "Vstaň, vždyť i já jsem jen člověk!"
27. V rozhovoru s ním vešel dovnitř. Když uviděl shromážděné množství lidí,
28. řekl jim: "Sami víte, že pro Žida je nepřípustné, aby se stýkal s cizincem nebo ho navštěvoval. Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného,
29. a tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptat, proč jste mě pozvali?"
30. Kornelius odpověděl: "Před třemi dny přesně touto dobou, o třetí odpoledne, jsem se doma modlil. Náhle se přede mnou postavil muž v zářícím rouchu
31. a řekl: ‚Kornelie, tvá modlitba byla vyslyšena a tvé almužny nezůstaly bez povšimnutí před Bohem.
32. Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v domě Šimona koželuha u moře.'
33. Proto jsem k tobě hned poslal a ty jsi laskavě přišel. Teď jsme tu všichni před Boží tváří, abychom vyslechli, cokoli ti Bůh svěřil."
34. Petr se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní,
35. ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost.
36. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech.
37. Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jan.
38. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním.
39. My jsme svědkové všeho, co dělal v judské zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na kříž a popravili,
40. ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dal, aby se ukázal -
41. ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil - nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.
42. Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých.
43. Jemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří."
44. Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč.
45. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany.
46. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil:
47. "Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?"
48. A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní.

  Acts (10/28)