2Timothy (4/4)    

1. Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království:
2. Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.
3. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch.
4. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.
5. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.
6. Já už totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu.
7. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.
8. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
9. Udělej vše, abys ke mně brzy přišel.
10. Démas si zamiloval tento svět a opustil mě; odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie.
11. Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho pomoc.
12. (Tychika jsem totiž poslal do Efesu.)
13. Až půjdeš, přines mi plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a knihy, zvláště pergameny.
14. Kovář Alexandr mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků.
15. Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům.
16. Při mé první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni mě opustili - kéž jim to není počítáno!
17. Pán ale stál při mně a posílil mě, aby mé kázání bylo završeno a mohly je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze lví tlamy.
18. A Pán mě vysvobodí od všeho zlého a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.
19. Pozdravuj Priscillu s Akvilou i Onesiforův dům.
20. Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu.
21. Udělej vše, abys ke mně přišel, než začne zima. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni sourozenci.
22. Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi.

  2Timothy (4/4)