2Timothy (3/4)  

1. Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy.
2. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní,
3. bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra,
4. zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha.
5. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.
6. Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si získávali všelijaké ženské tížené vlastními hříchy a vedené nejrůznějšími touhami,
7. které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy.
8. Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi.
9. Daleko se však nedostanou; jejich pošetilost bude zřejmá všem tak jako kdysi pošetilost těch dvou.
10. Ty sis však osvojil mé učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost.
11. Poznal jsi pronásledování a utrpení, která mě potkala v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál! Pán mě ale ze všech vysvobodil.
12. Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši.
13. Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší - budou svádět druhé, sami svedeni.
14. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil.
15. Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše.
16. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti,
17. aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.

  2Timothy (3/4)