2Timothy (2/4)  

1. Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši.
2. Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další.
3. Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista.
4. Nikdo v bojové službě se neplete do civilních záležitostí; jinak by s ním velitel nebyl spokojen.
5. Ani žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li podle pravidel.
6. I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu.
7. Přemýšlej o mých slovech; Pán ti dá, abys to všechno pochopil.
8. Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých - to je mé evangelium.
9. Pro ně snáším útrapy, dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží slovo není v okovech.
10. Proto jsem ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši.
11. Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít.
12. Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře.
13. Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný - nemůže přece popřít sám sebe!
14. Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, ať se nehádají o slova - nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů.
15. Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy.
16. Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha.
17. Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos,
18. kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že už nastalo vzkříšení.
19. Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: "Hospodin ví, kdo mu patří," a "Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost."
20. Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobu a jiné na smetí.
21. Kdo si zachová čistotu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádobou, posvěcenou a velmi užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo.
22. Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce.
23. Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky.
24. A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit
25. a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu
26. a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.

  2Timothy (2/4)