2Thessalonians (3/3)    

1. Dále vás, bratři, prosíme, modlete se za nás. Ať se Pánovo slovo rychle šíří, ať je přijímáno s úctou tak jako u vás
2. a ať jsme vysvobozeni od podivných a zlých lidí; neboť ne všichni věří.
3. Pán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého.
4. Jsme o vás v Pánu přesvědčeni, že se řídíte našimi pokyny a budete tak činit i nadále.
5. Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti!
6. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás.
7. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli
8. a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.
9. Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování.
10. Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí!
11. Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou.
12. Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací.
13. Vy, bratři, pak nepřestávejte konat dobro.
14. Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na něj pozor a nestýkejte se s ním, ať se zastydí.
15. Nemějte ho však za nepřítele, ale napomínejte ho jako sourozence.
16. Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi.
17. JÁ PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU.
18. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi.

  2Thessalonians (3/3)