2Thessalonians (2/3)  

1. A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás,
2. nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel.
3. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec,
4. který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
5. Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás?
6. Víte, co mu dosud brání - smí se totiž objevit až v daný čas.
7. Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka.
8. Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu.
9. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky.
10. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit.
11. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.
12. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.
13. Za vás, bratři milovaní Pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten vás od počátku vyvolil, abyste skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu byli spaseni.
14. Právě k tomu vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista.
15. A proto, bratři, stůjte pevně a držte se učení, které jsme vám předali, ať už ústně nebo dopisem.
16. Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám daroval věčné potěšení a nádhernou naději,
17. kéž potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku i slovu!

  2Thessalonians (2/3)