2Thessalonians (1/3)  

1. Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu:
2. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
3. Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým.
4. Sami se vámi v Božích církvích chlubíme - vaší vytrvalostí a věrností ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte.
5. To vše je důkazem, že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího království, pro něž právě trpíte.
6. Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením,
7. ale vy ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly
8. v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše.
9. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.
10. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími - vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví.
11. Proto se za vás stále modlíme. Prosíme našeho Boha, aby vás uznal za hodné svého povolání a aby mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry.
12. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.

      2Thessalonians (1/3)