2Samuel (7/24)  

1. Jednou, když už se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinout ode všech okolních nepřátel,
2. řekl král proroku Nátanovi: "Podívej se, já bydlím v cedrovém paláci, a Boží truhla zůstává mezi plachtami."
3. "Jdi a udělej vše, co máš na srdci," odpověděl Nátan králi. "Hospodin je s tebou."
4. Té noci ale Nátan dostal Boží slovo:
5. "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel?
6. Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta, až dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku.
7. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému vůdci izraelských kmenů, jemuž jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z cedrů?'
8. Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů - Já jsem tě vzal z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu Izraele.
9. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi.
10. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. Už jej nebudou utiskovat zlosynové jako dříve,
11. za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Dopřeji ti odpočinout ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on zbuduje dům tobě.
12. Až se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder, a jeho království upevním.
13. To on postaví dům mému jménu a já navěky upevním trůn jeho království.
14. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když pochybí, potrestám jej holí smrtelníků, lidskými ranami.
15. Svou laskavost ale od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce.
16. Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne."
17. Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi.
18. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem já, Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes mě dovedl až sem?
19. A i to se ti ještě zdálo málo, Hospodine, Pane můj, takže jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil budoucnost. Bývá snad takový úděl člověka, Hospodine, Pane můj?
20. Co k tomu David ještě může říci? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine, Pane můj!
21. Pro své slovo a podle svého srdce jsi svému služebníku zjevil všechny tyto velkolepé věci.
22. Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli.
23. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a získal si tak jméno? Vykonal jsi pro ně veliké věci, ohromné věci pro svou zem před tváří svého lidu, který sis vykoupil z Egypta, z jeho národů i jeho bohů!
24. Svůj lid Izrael jsi navěky ustanovil svým lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh.
25. Nuže, Hospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl.
26. Kéž se tvé jméno navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka Davida před tebou upevněn!
27. Hospodine zástupů, Bože Izraele, ty jsi svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji ti dům.' Proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu.
28. Ano, Hospodine, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní a tvá slova jsou pravda.
29. Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky, jak jsi, Hospodine, Pane můj, sám řekl. Kéž je díky tvému požehnání dům tvého služebníka navěky požehnán!"

  2Samuel (7/24)