2Samuel (5/24)  

1. Všechny izraelské kmeny přišly za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo!
2. Už za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš Izraeli vůdcem.'"
3. Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem.
4. Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let.
5. Sedm let a šest měsíců kraloval v Hebronu nad Judou a dalších třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem i Judou.
6. Král pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: "Sem se nedostaneš - i slepci a mrzáci tě odrazí!" Prohlašovali, že se tam David nedostane.
7. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo.
8. David toho dne prohlásil: "Kdo chce zaútočit na Jebusejce, ten ať na ty mrzáky a slepce udeří vodním tunelem!" Velice totiž Davida popudili. Proto se začalo říkat: "Slepec ani mrzák nesmí do paláce."
9. David se pak v té pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vystavěl město okolo ní od terasy Milo až k paláci.
10. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním.
11. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také tesaře a kameníky, aby Davidovi postavili palác.
12. Tehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho království ve prospěch jeho lidu, Izraele.
13. Když David přišel z Hebronu, vzal si v Jeruzalémě další konkubíny a manželky, a tak se Davidovi narodili další synové a dcery.
14. Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun,
15. Jibchar, Elišua, Nefeg, Jafia,
16. Elišama, Eliada a Elifelet.
17. Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a uchýlil se do pevnosti.
18. Když Filištíni přitáhli a rozložili se v údolí Refaim,
19. David se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin. "Filištíny ti jistě vydám do rukou."
20. David tedy přitáhl do Baal-peracimu a porazil je tam. Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo pak nazval Baal-peracim, Pán průlomů.
21. Filištíni tam nechali své modly a David je se svými muži odnesl.
22. Filištíni později znovu vytáhli a rozložili se v údolí Refaim.
23. David se ptal Hospodina, a ten mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a napadni je od moruší.
24. Až v korunách moruší uslyšíš šelest šlépějí, vyrazíš, neboť tehdy před tebou vytáhl Hospodin, aby porazil vojsko Filištínů."
25. David udělal, co mu Hospodin přikázal, a porážel Filištíny od Gibeonu až po Gezer.

  2Samuel (5/24)