2Samuel (24/24)    

1. Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. "Jdi, sečti Izraele a Judu," podnítil proti nim Davida.
2. Král tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi: "Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu až po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet."
3. Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále nastokrát! Proč bys ale dělal něco takového?"
4. Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se od krále vydali sčítat lid Izraele.
5. Překročili Jordán a utábořili se poblíž Aroeru, v údolí jižně od města. Prošli Gád a pokračovali k Jaezeru.
6. Přišli do Gileádu, do kraje Tachtim-chodši a dále do Dan-jaanu. Obešli Sidon
7. a pokračovali k týrské pevnosti a ke všem hivejským a kanaánským městům, odkud se vydali na jih k judskému Negevu do Beer-šeby.
8. Po devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou zem a vrátili se do Jeruzaléma.
9. Joáb předal králi seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje. Judských mužů bylo 500 000.
10. Po tom sčítání lidu ale Davida začalo trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal David k Hospodinu. "Prosím tě, Hospodine, odpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák."
11. Ráno, když David vstal, dostal Davidův vidoucí, prorok Gád, slovo Hospodinovo:
12. "Jdi a promluv k Davidovi: Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám."
13. Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a prchat před nepřáteli? Anebo má být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmysli a uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který mě posílá."
14. "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději ať padneme do rukou Hospodinových, neboť jeho slitování je nesmírné. Jen ať nepadnu do rukou lidem."
15. Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána až do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů.
16. Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil Jeruzalém, Hospodina nad tím neštěstím pojala lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost už, zadrž!" Hospodinův anděl byl právě u mlatu Aravny Jebusejského.
17. Když David viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece já jsem zhřešil, to já jsem se provinil! Co ale provedly tyto ovečky? Ať tvá ruka dolehne na mě a na mou rodinu!"
18. Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy: "Jdi a postav Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského."
19. David tedy poslechl Gádovo slovo a šel, jak Hospodin přikázal.
20. Aravna vyhlédl ven, a když uviděl, že k němu míří král se svou družinou, vyšel z domu a poklonil se králi až k zemi.
21. "Proč můj pán a král přichází za svým služebníkem?" zeptal se Aravna. "Chci od tebe koupit ten mlat," odpověděl David. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila."
22. Aravna mu řekl: "Jen ať si můj královský pán vezme a obětuje, co se mu zlíbí. Zde je skot k oběti a zde smyky a jha na dříví.
23. To vše dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť."
24. "To ne," odpověděl král Aravnovi. "Koupím to od tebe za plnou cenu. Přece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David koupil ten mlat i ten skot za 50 šekelů stříbra.
25. Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Hospodin vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila.

  2Samuel (24/24)