2Samuel (23/24)  

1. Toto jsou Davidova poslední slova: Tak praví David, syn Jišajův, tak praví povýšený Nejvyšším, jehož pomazal Bůh Jákobův, líbezný pěvec izraelský.
2. Promlouvá ze mě Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám.
3. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje,
4. je jako úsvit za východu slunce, jak jasné jitro bezmračné; je jako po dešti vyjasnění, když tráva raší ze země.
5. Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a stvrzenou? Všechnu tu spásu, všechno to blaho by rozkvést nenechal!
6. Darebák jak trní vyvržen bude, rukou se takového nikdo nedotkne,
7. železo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je!
8. Zde jsou jména Davidových hrdinů: Jošeb-bašebet Tachkemonský, velitel Trojice. Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set.
9. Další z té trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda, syna Achochiova. Ten byl s Davidem, když se odvážili na Filištíny. Ti se shromáždili k boji, a tak vytáhli také Izraelci;
10. tehdy vstal a pobíjel Filištíny, až mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid jen postupoval za ním a obíral pobité. Hospodin toho dne způsobil veliké vítězství.
11. Po něm byl Šama, syn Agea Hararského. Filištíni se jednou shromáždili u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk.
12. Šama se ale postavil doprostřed toho pole, uhájil je a Filištíny odrazil. Hospodin tehdy způsobil veliké vítězství.
13. Tito tři z třicítky velitelů sestoupili o žních k Davidovi do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů.
14. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny.
15. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z té betlémské studny u brány."
16. A tak se ta trojice hrdinů probila do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se jí ale odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu.
17. "Hospodin chraň," zvolal, "vždyť je to krev těch mužů! Šli tam s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů.
18. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Trojice.
19. Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal.
20. Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v ní lva, tenkrát, když napadl sníh.
21. Jindy šel a zabil Egypťana jen s holí v ruce. Egypťan vypadal hrozivě, byl ozbrojen kopím. On mu je ale vytrhl z ruky a zabil ho jím.
22. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice.
23. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. David mu svěřil svou tělesnou stráž.
24. Ke Třicítce patřili: Asael, bratr Joábův, Elchanan, syn Doda Betlémského;
25. Šama Charodský; Elika Charodský;
26. Chelec Paltiský; Ira, syn Ikeše Tekojského;
27. Abiezer Anatotský; Sibechaj Chušatský;
28. Calmon Achochijský; Mahraj Netofský;
29. Cheled, syn Baany Netofského; Itaj, syn Ribaje z benjamínské Gibeje;
30. Benajáš Piratonský; Hidaj od potoka Gaaš;
31. Abi-albon Arbatský; Azmavet Bachurimský;
32. Eliachba Šaalbonský; Jašenovi synové Jonatan,
33. syn Šamy Hararského, Achiam, syn Šarara Hararského;
34. Elifelet, syn Achasbaje z Maaky; Eliam, syn Achitofela Gilonského;
35. Checro Karmelský; Paaraj Arbejský;
36. Jigal, syn Nátanův z Cóby; syn Hagriho;
37. Selek Amonský; Nachraj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruji;
38. Ira Jitrejský; Gareb Jitrejský;
39. a Uriáš Chetejský. Všech celkem bylo třicet sedm.

  2Samuel (23/24)