2Samuel (2/24)  

1. Později se David ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského města?" "Jdi," odpověděl Hospodin. "A kam mám jít?" zeptal se David. "Do Hebronu," odpověděl mu.
2. A tak tam David odešel s oběma svými manželkami, Achinoam Jizreelskou a Abigail, vdovou po Nábalovi Karmelském.
3. David vzal s sebou také své muže, každého s jeho rodinou, a usadili se v Hebronu a okolních městech.
4. Tam za ním potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále nad domem judským.Když pak bylo Davidovi oznámeno: "Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili Saula,"
5. poslal k nim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu Saulovi prokázali tuto laskavost a pohřbili ho.
6. Kéž i vám teď Hospodin prokáže laskavost a věrnost. Také já vám prokáži dobrodiní za to, co jste vykonali.
7. Buďte tedy stateční a silní. Váš pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal mě."
8. Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy vzal Saulova syna Iš-bošeta, odvedl ho do Machanajim
9. a prohlásil ho králem Gileádu, Ašerovců, Jizreele, Efraima, Benjamína a celého Izraele.
10. Iš-bošet, syn Saulův, začal kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům Judy ale následoval Davida.
11. David kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm let a šest měsíců.
12. Abner, syn Nerův, vytáhl s vojáky Saulova syna Iš-bošeta z Machanajim do Gibeonu.
13. S Davidovými vojáky pak vytáhl Joáb, syn Ceruji, a setkali se s nimi u Gibeonského rybníka. Jedni zůstali na jedné straně rybníka a druzí na druhé.
14. Abner tehdy promluvil k Joábovi: "Ať raději předstoupí mládenci a ukáží před námi, co dovedou." "Budiž, ať předstoupí," odpověděl Joáb.
15. Nastoupili tedy, z každé strany ve stejném počtu: dvanáct Benjamínců za Saulova syna Iš-bošeta proti dvanácti Davidovým vojákům.
16. Každý popadl svého protivníka za hlavu a vrazil mu do boku meč, takže padli všichni společně. Proto se tomu místu u Gibeonu říká Chelkat-curim, Pole břitů.
17. V urputné bitvě, která se toho dne strhla, pak Davidovi vojáci Abnera a zbytek Izraelců porazili.
18. Byli tam také tři synové Ceruji: Joáb, Abišaj a Asael. Tento Asael uměl běhat jako divoká gazela.
19. Pustil se za Abnerem, neuhnul napravo ani nalevo, jen za ním.
20. Abner se obrátil: "To jsi ty, Asaeli?" zavolal. "To jsem," odpověděl Asael.
21. "Uhni napravo nebo nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se jednoho z mých mládenců a vezmi si jeho výstroj!" Asael ho ale nechtěl nechat být.
22. Abner tedy na Asaela zavolal ještě jednou: "Nech mě být, jinak tě srazím k zemi! Jak se pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?"
23. Když ho ale stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil zadním koncem svého kopí do břicha. Kopí jím projelo naskrz, takže tam padl a na místě zemřel. Každý, kdo přišel na místo, kde Asael padl a zemřel, se tam zastavil.
24. Potom se za Abnerem pustili Joáb s Abišajem. Když už slunce zapadalo, dorazili k pahorku Ama naproti Giachu cestou ke gibeonské poušti.
25. Benjamínovci se v jednom šiku shromáždili k Abnerovi na vrchol pahorku.
26. Abner pak zavolal na Joába: "To musí meč stále hubit? Copak nevíš, že nakonec zbude jen hořkost? Kdy už konečně řekneš svým mužům, ať přestanou honit své bratry?"
27. Joáb mu odpověděl: "Jako že je živ Hospodin, kdybys nepromluvil, mí muži by nepřestali stíhat své bratry až do rána!"
28. Poté Joáb zatroubil na roh a všichni jeho muži přestali Izraelce pronásledovat. Boj skončil.
29. Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli celé dopoledne, až přišli do Machanajim.
30. Joáb přestal pronásledovat Abnera a shromáždil své vojsko; kromě Asaela scházelo z Davidových vojáků 19 mužů.
31. (Davidovi vojáci ale pobili 360 Benjamínců, kteří byli s Abnerem.)
32. Potom vzali Asaela a pohřbili ho v hrobě jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou noc, až za svítání dorazili do Hebronu.

  2Samuel (2/24)