2Samuel (13/24)  

1. Uplynul nějaký čas. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar a jiný Davidův syn, Amnon, se do ní zamiloval.
2. Amnon se pro svou sestru Támar tak soužil, až z toho onemocněl. Byla to panna a jemu se zdálo nemožné něčeho u ní dosáhnout.
3. Amnon měl jednoho přítele jménem Jonadab. Tento Jonadab, syn Davidova bratra Šimey, byl velmi chytrý člověk.
4. "Co že tak den za dnem chřadneš, královský synu? Nesvěříš se mi?" vyptával se ho. "Miluji Támar, sestru mého bratra Abšaloma," prozradil mu Amnon.
5. "Ulehni na lůžko a dělej, že jsi nemocný," poradil mu Jonadab. "Až se na tebe přijde podívat otec, řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít má sestra Támar a nakrmila mě. Připravila by jídlo tady u mě, abych se díval, a pak by mě krmila."
6. Amnon si tedy lehl a dělal, že je nemocný. Když se na něj přišel podívat král, Amnon mu řekl: "Kdyby tak mohla přijít má sestra Támar, připravit mi tu pár srdíček a nakrmit mě."
7. David poslal k Támar domů vzkaz: "Zajdi prosím do domu svého bratra Amnona a připrav mu jídlo."
8. Támar tedy šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco ležel a díval se, vzala těsto, uhnětla z něj srdíčka a upekla je.
9. Potom mu je z pánve nabídla, ale Amnon odmítl jíst. "Ať jdou všichni pryč!" zvolal. Když všichni odešli,
10. požádal Támar: "Přines mi jídlo do ložnice a nakrm mě." Támar tedy vzala srdíčka, která připravila, a donesla je Amnonovi do ložnice.
11. Když mu je podávala, aby se najedl, zmocnil se jí a začal ji přemlouvat: "Pojď, lehni si se mnou, sestřičko."
12. "Bratře, to ne!" vykřikla. "Nesmíš mě zneuctít! To se přece v Izraeli nedělá! Neprováděj takovou hanebnost!
13. Co pak bude se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co ty? Byl bys v Izraeli jako nějaký hanebník. Prosím, promluv raději s králem - tobě mě jistě neodepře!"
14. On však nedbal, neslyšel. Přemohl ji a znásilnil. Jakmile se s ní ale vyspal,
15. začal ji nenávidět. Nenávist, kterou k ní cítil, byla ještě větší než láska, kterou ji předtím miloval. "Vstaň! Jdi pryč!" přikázal jí.
16. "To ne," prosila ho. "Vyhnat mě by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi už udělal!" On však nedbal, neslyšel.
17. Zavolal svého sluhu a přikázal: "Tuhle ať odsud vyvedou. A zamkni za ní!"
18. Sluha ji tedy vyvedl ven a zamkl za ní dveře. Měla na sobě zdobenou suknici; takové šaty totiž nosívaly královy panenské dcery.
19. Támar si posypala hlavu popelem a tu zdobenou suknici na sobě roztrhla. Zakryla si tvář rukama a plakala, kudy chodila.
20. "Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl jí Abšalom, její bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet, má sestro - vždyť je to tvůj bratr. Neber si to tak." Támar pak zůstala opuštěná v domě svého bratra Abšaloma.
21. Když se o tom všem dozvěděl král David, velice se rozhněval.
22. Abšalom pak s Amnonem vůbec nemluvil - ani po dobrém, ani po zlém. Nenáviděl totiž Amnona za to, že zneuctil jeho sestru Támar.
23. Dva roky nato pořádal Abšalom v Baal-chacoru poblíž efraimské hranice slavnost stříhání ovcí, na kterou sezval všechny královské syny.
24. Předtím přišel za králem se slovy: "Mám prosbu. Tvůj služebník slaví stříhání ovcí. Chtěl by se král se svou družinou připojit ke svému služebníku?"
25. "Raději ne, můj synu," odpověděl král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichni. Byli bychom ti na obtíž." A ačkoli na něj naléhal, nechtěl jít, ale požehnal mu.
26. "A nemohl by s námi jít alespoň můj bratr Amnon?" zeptal se Abšalom. "Proč by s tebou chodil?" řekl král.
27. Když ale na něj Abšalom naléhal, poslal s ním Amnona i všechny královské syny.
28. Abšalom přikázal svým mládencům: "Dávejte pozor. Až se Amnon po víně rozveselí, zavelím: ‚Na Amnona!' a vy ho zabijete. Nebojte se. Je to přece na můj rozkaz. Buďte silní a stateční!"
29. Abšalomovi mládenci pak s Amnonem naložili, jak jim Abšalom přikázal. Všichni královi synové se hned zvedli, každý nasedl na svého mezka a dali se na útěk.
30. Ještě byli na cestě, když se Davidovi doneslo, že prý Abšalom povraždil všechny královské syny a že z nich nezůstal ani jeden.
31. Tehdy král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli kolem, roucha roztržená.
32. Pak promluvil Jonadab, syn Davidova bratra Šimey: "Ať se můj pán a král nedomnívá, že byli zabiti všichni mladí královští synové. Zemřel jen Amnon! Abšalom byl k tomu odhodlán už ode dne, kdy byla zneuctěna jeho sestra Támar.
33. Ať se můj pán a král vůbec neobává, že by snad zemřeli všichni královští synové. Vždyť zemřel jen Amnon!"
34. Abšalom mezitím uprchl. Když se mladík na stráži rozhlédl do dálky, spatřil, jak od západu z horského úbočí přichází množství lidí.
35. "Vidíš," řekl Jonadab králi, "to jdou královští synové! Stalo se, jak říkal tvůj služebník."
36. Sotva to dořekl, opravdu dorazili královští synové s hlasitým pláčem. Tehdy se i král a všichni jeho služebníci dali do velmi hlasitého pláče.
37. Abšalom zatím prchal. Zamířil ke gešurskému králi Talmajovi, synu Amihudovu. David pak svého syna dlouho oplakával.
38. Abšalom nalezl útočiště v Gešuru, kde zůstal tři roky.
39. Když král David konečně Amnonovu smrt oželel, začalo se mu po Abšalomovi stýskat.

  2Samuel (13/24)