2Samuel (11/24)  

1. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába, aby se svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil Amonce. Oblehli tedy Rabu, ale David zůstal v Jeruzalémě.
2. Jednou pozdě odpoledne, když David vstal z lože a procházel se po střešní terase královského paláce, zahlédl ze střechy nějakou ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásná.
3. David někoho poslal, ať zjistí, kdo to je. Dozvěděl se: "Je to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Uriáše Chetejského."
4. David si pro ni nechal poslat, a když k němu přišla, vyspal se s ní (právě se totiž očistila od svého krvácení). Potom se vrátila domů.
5. Když ta žena zjistila, že otěhotněla, poslala Davidovi vzkaz: "Jsem těhotná."
6. David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše Chetejského." Joáb tedy poslal Uriáše za Davidem.
7. Když k němu Uriáš přišel, David se vyptával, jak se daří Joábovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji.
8. Potom Uriášovi řekl: "Zajdi domů a dej si koupel." Jakmile Uriáš opustil palác, král za ním poslal svůj dar.
9. Uriáš ale nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého pána u vchodu do královského paláce.
10. Davidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel domů. Proto s Uriášem znovu promluvil: "Vrátil ses přece z výpravy. Proč nejdeš domů?"
11. Uriáš mu odpověděl: "Boží truhla a Izrael s Judou zůstávají pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníky, pane - a já bych měl jít domů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco takového bych neudělal!"
12. David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den. Odešlu tě až zítra." Toho dne tedy Uriáš ještě zůstal v Jeruzalémě. Nazítří
13. si ho David zavolal a jedl s ním a pil, dokud ho neopil. On ale večer přesto nešel domů. Odešel spát na své lehátko mezi služebníky svého pána.
14. David tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho po Uriášovi.
15. V dopise psal: "Postavte Uriáše do nejprudšího boje. Pak od něj odstupte, ať je zasažen a zemře."
16. Joáb tedy při obléhání města postavil Uriáše na místo, o kterém věděl, že tam jsou zvláště udatní bojovníci.
17. Když pak muži toho města vyrazili do boje proti Joábovi, někteří z Davidových vojáků padli. Jedním z mrtvých byl také Uriáš Chetejský.
18. Joáb pak Davidovi poslal zprávu o celém průběhu bitvy.
19. Poslovi dal tyto pokyny: "Až králi vypovíš celý průběh bitvy,
20. možná to krále popudí k hněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli tak blízko k městu - to nevíte, že se z hradeb střílí?
21. Kdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova? Copak nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu shodila z hradeb mlýnský kámen? Proč jste šli tak blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj služebník Uriáš je mrtev.'"
22. Posel tedy vyrazil, a když přišel k Davidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal:
23. "Nepřátelé podnikli protiútok, vyrazili za námi do pole, ale my jsme je zatlačili zpět až k bráně.
24. Vtom začali z hradeb střílet lučištníci a několik královských služebníků zabili. Také tvůj služebník Uriáš je mrtev."
25. David na to poslu odpověděl: "Vyřiď Joábovi: ‚Už se tím netrap. Meč si jednou vybere toho a jindy onoho. Zaútoč na město ještě silněji a zboř je.' Tak ho povzbuď."
26. Když se Uriášova manželka dozvěděla, že její muž Uriáš je mrtev, oplakávala ho.
27. Jakmile jí doba truchlení skončila, David pro ni poslal a nechal si ji přivést domů. Stala se jeho ženou a porodila mu syna. To, co David provedl, ale bylo v Hospodinových očích zlé.

  2Samuel (11/24)