2Kings (7/25)  

1. "Slyšte slovo Hospodinovo," řekl na to Elíša. "Tak praví Hospodin: Zítra touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!"
2. Králův pobočník, jeho pravá ruka, Božímu muži namítl: "Hospodin sice otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to!" odpověděl Elíša.
3. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedíme a čekáme na smrt?
4. Máme snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme zrovna tak. Přeběhněme raději do aramejského tábora. Když nás nechají naživu, přežijeme. Když nás zabijí, beztak zemřeme."
5. Ještě za šera se tedy zvedli, že půjdou do tábora Aramejců. Došli až k jeho okraji a hle - nikde nikdo!
6. Hospodin způsobil, že Aramejci v táboře slyšeli hluk vozů, hluk koní, hluk velikého vojska a řekli si: "Podívejte! Izraelský král si proti nám najal chetitské a egyptské krále! Už táhnou na nás!"
7. A tak se zvedli a ještě za tmy se dali na úprk. Nechali tam své stany, koně, osly i tábor tak, jak byl, a utíkali o život.
8. Potom dorazili k táboru ti malomocní. Vešli do jednoho stanu a dali se do jídla a pití. Nabrali si odtud stříbro, zlato a oděvy a odběhli si to schovat. Pak se vrátili, šli do jiného stanu, nabrali si i odtud a znovu si to odběhli schovat.
9. Potom si ale řekli: "Neděláme dobře. Dnes je den dobrých zpráv, a my mlčíme! Bylo by trestuhodné čekat až do rána. Pojďme to raději hned oznámit v královském paláci."
10. Když dorazili k městské bráně, zavolali stráž a řekli: "Přišli jsme k aramejskému táboru a hle - nikde nikdo! Po nikom ani vidu ani slechu. Na místě zůstali kromě stanů jen uvázaní koně a osli."
11. Strážní tu zprávu předali dál, až se dostala do královského paláce.
12. Král ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům: "Já vám povím, co na nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme, a tak opustili tábor a skryli se v poli. Říkají si: ‚Až vyjdou z města, zajmeme je živé a vpadneme dovnitř!'"
13. Na to mu jeden z jeho dvořanů odpověděl: "Co kdybychom vyslali několik mužů na průzkum; ať si vezmou těch pět koní, co ve městě zbývají. Budou na tom stejně jako všichni Izraelci, co tu ještě zbyli. Všechny Izraelce přece stejně čeká smrt."
14. A tak vzali dvě koňská spřežení a král je vyslal za aramejským vojskem: "Jeďte na průzkum!"
15. Vyrazili tedy po jejich stopě až k Jordánu a hle - po celé cestě viděli plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci na úprku odhazovali! A tak se poslové vrátili a podali zprávu králi.
16. Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský tábor. Míra jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě míry ječmene, přesně jak řekl Hospodin.
17. Král tehdy odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale ušlapal k smrti, přesně jak Boží muž řekl, když za ním onen posel přišel.
18. Tak se stalo, co Boží muž předpověděl: "Zítra touto dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak míra jemné mouky."
19. Králův pobočník mu tehdy namítl: "Hospodin otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to."
20. A tak se stalo: dav ho v bráně ušlapal k smrti.

  2Kings (7/25)