2Kings (4/25)  

1. Jedna z manželek prorockých učedníků před Elíšou úpěnlivě naříkala: "Tvůj služebník, můj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina. Teď ale přišel věřitel a chce si oba mé chlapce odvést jako otroky!"
2. "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se jí Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje," odpověděla.
3. "Jdi ven," řekl, "a vypůjči si od všech sousedů prázdné džbány. Ať jich není málo!
4. Pak se vrať, zavři za sebou i za svými syny dveře a lij do všech těch džbánů olej. Plné dávej stranou."
5. A tak šla ven. Potom za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni jí podávali džbány a ona nalévala.
6. Když byly džbány plné, řekla synovi: "Podej mi další." "Další nemáme," řekl a vtom olej došel.
7. Šla to povědět Božímu muži a ten jí řekl: "Jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se svými syny žít."
8. Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna místní zámožná žena ho pozvala k jídlu. Od té doby se pokaždé, když tudy procházel, zastavil u ní na jídlo.
9. Ta žena řekla svému manželovi: "Podívej se, ten muž, co tudy často chodí, je určitě Boží světec.
10. Pojďme mu na střeše postavit pokojík. Dáme mu tam postel, stůl, židli a svícen, ať má kde odpočívat, když k nám přijde."
11. Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel odpočinout. Lehl si ve svém pokojíku
12. a svému mládenci Gehazimu řekl: "Zavolej tu Šunemitku." Ten ji zavolal, a když stanula před ním,
13. Elíša mládenci řekl: "Pověz jí: Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě zmínit u krále nebo u velitele vojska?" Ona mu však odpověděla: "Žiju si spokojeně mezi svými."
14. "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá syna a její muž je starý," odpověděl Gehazi.
15. "Zavolej ji," řekl mu. A tak ji zavolal, a když stanula ve dveřích,
16. Elíša jí řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi Boží muž, nepodváděj svou služebnici!"
17. Ta žena pak ale opravdu počala a za rok tou dobou porodila syna, přesně jak jí Elíša řekl.
18. Když chlapec povyrostl, jednoho dne o žních šel za otcem na pole.
19. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava! Moje hlava!" "Odnes ho k matce," řekl otec mládenci,
20. a tak ho vzal a přinesl matce. Okolo poledne jí umřel v náručí.
21. Vynesla ho nahoru a položila na lůžko Božího muže, zavřela za sebou a odešla.
22. Potom zavolala manžela: "Pošli mi jednoho z mládenců a oslici. Musím rychle za Božím mužem. Hned se vrátím."
23. "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl jí. "Není přece novoluní ani sobota." "Buď klidný," řekla mu.
24. Osedlala oslici a svému mládenci řekla: "Jen ji žeň! Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu."
25. A tak jela, až dorazila k Božímu muži na horu Karmel. Když Boží muž uviděl, jak k němu míří, řekl svému mládenci Gehazimu: "Podívej, to je ta Šunemitka.
26. Utíkej jí naproti a zeptej se: Jak se ti daří? Jak se daří manželovi? Jak se daří dítěti?" "Dobře," odpověděla.
27. Když ale došla až nahoru k Božímu muži, vrhla se k zemi a objala mu nohy. Gehazi hned přistoupil, aby ji odstrčil, ale Boží muž mu řekl: "Nech ji, má v duši hořkost. Hospodin mi to ale zatajil a nic mi o tom neřekl."
28. "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla jsem snad od tebe syna? Neříkala jsem ti, ať mě nepodvádíš?!"
29. Na to Elíša řekl Gehazimu: "Přepásej se, vezmi si tuto hůl a běž! Cestou nikoho nezdrav a ani na pozdrav neodpovídej. Mou hůl pak polož chlapci na tvář."
30. Chlapcova matka ale prohlásila: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, nepustím se tě!" A tak vstal a šel s ní.
31. Gehazi vyrazil napřed. Položil chlapci hůl na tvář, ale ten ani nehlesl, ani se nepohnul. Vrátil se tedy Elíšovi naproti a řekl mu: "Chlapec se nevzbudil."
32. Když Elíša vešel do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku.
33. Elíša šel dovnitř, zavřel se s ním o samotě a začal se modlit k Hospodinu.
34. Potom vstal a šel k chlapci. Položil se na něj, ústa na ústa, oči na oči, dlaně na dlaně. Jak na něm ležel, chlapcovo tělo se zahřálo.
35. Potom se zvedl a přecházel po domě sem a tam. Opět k němu přistoupil a položil se na něj. Tu chlapec kýchl, pak znovu, celkem sedmkrát a nakonec otevřel oči.
36. Elíša přivolal Gehaziho: "Zavolej Šunemitku!" Zavolal ji tedy, a když přišla, Elíša jí řekl: "Tady máš svého syna."
37. Vešla dovnitř, padla mu k nohám a klaněla se mu až k zemi. Pak vzala syna a odešla.
38. Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednou, když před ním seděli proročtí učedníci, řekl svému mládenci: "Přistav ten velký hrnec a uvař jim polévku."
39. Jeden z nich šel ven pro nějakou zeleninu. Našel ale divoké tykve a nasbíral si jich plnou zástěru. Vrátil se, a aniž si toho kdo všiml, nakrájel je do hrnce s tou polévkou.
40. Tu pak všem rozlévali k jídlu. Jakmile ji ale okusili, začali křičet: "Boží muži! V hrnci je smrt!" Nedalo se to jíst.
41. "Přineste mouku," řekl Elíša. Nasypal ji do hrnce a řekl: "Rozlévejte všem, ať se najedí." A v hrnci už nic špatného nebylo.
42. Jeden muž přišel z Baal-šališy a přinesl Božímu muži prvotiny své úrody - dvacet ječných chlebů a snopek obilí. Elíša řekl: "Dej to lidem, ať se najedí."
43. "Cože?" namítl jeho pomocník. "Tohle mám nabídnout stovce mužů?" On ale opakoval: "Dej to lidem, ať se najedí. Neboť tak praví Hospodin: Najedí se a ještě zbude."
44. A opravdu - když jim to nabídl, najedli se a ještě zbylo, přesně jak řekl Hospodin.

  2Kings (4/25)