2Kings (20/25)  

1. V té době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, ho navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš; neuzdravíš se."
2. Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu:
3. "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné." A Ezechiáš plakal a plakal.
4. Izaiáš ještě ani nevyšel z prostředního nádvoří, když dostal slovo Hospodinovo:
5. "Vrať se a řekni Ezechiášovi, vůdci mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravuji tě! Třetího dne vejdeš do Hospodinova chrámu.
6. Přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit. Udělám to pro sebe a pro svého služebníka Davida."
7. Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíků." Přinesli je, přiložili na vřed a Ezechiáš byl uzdraven.
8. Ezechiáš se Izaiáše ptal: "Jaké dostanu znamení, že mě Hospodin uzdraví a že třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?"
9. Izaiáš odpověděl: "Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: Má stín postoupit o deset stupňů, nebo se má o deset stupňů vrátit?"
10. Ezechiáš řekl: "Je snadnější, aby stín o deset stupňů postoupil. Ať se tedy raději o deset stupňů vrátí."
11. Prorok Izaiáš pak volal k Hospodinu a ten vrátil stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět.
12. V té době babylonský král Marduk-bal-adan, syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel, že Ezechiáš je nemocný.
13. Ezechiáš posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i zbrojnici a všechno, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho paláci a v celém jeho panství nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázal.
14. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, až z Babylonu," odpověděl Ezechiáš.
15. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal."
16. Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodinovo:
17. Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co až dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin.
18. I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále."
19. "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů přece bude pokoj a bezpečí."
20. Ostatní Ezechiášovy skutky - všechny jeho udatné činy i to, jak udělal rybník a vodovod, kterým do města přivedl vodu - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů.
21. Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě začal kralovat jeho syn Menaše.

  2Kings (20/25)