2Kings (2/25)  

1. Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právě s Elíšou na cestě z Gilgalu.
2. "Zůstaň tu," řekl Eliáš Elíšovi. "Hospodin mě posílá do Bet-elu."Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím tě!" A tak šli do Bet-elu.
3. Z Bet-elu přišli za Elíšou proročtí učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. "Já vím, mlčte," odpověděl.
4. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin mě posílá do Jericha." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím tě!" A tak šli do Jericha.
5. Proročtí učedníci z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" "Já vím, mlčte," odpověděl.
6. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin mě posílá k Jordánu." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím tě!" A tak šli dál spolu.
7. Padesát prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili se opodál, na dohled od místa, kde se u Jordánu zastavili ti dva.
8. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na druhou stranu.
9. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím, ať mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša.
10. "Žádáš o nelehkou věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se."
11. Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když vtom je náhle rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni - Eliáš ve vichru vystoupil do nebe!
12. Když to Elíša uviděl, vykřikl: "Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" A víckrát už ho neviděl. Elíša vzal své roucho a roztrhl je na dva kusy.
13. Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše, a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu,
14. vzal Eliášův plášť a udeřil jím do vody. "Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?" zvolal. "Kde je on sám?!" A jakmile jím udeřil do vody, rozestoupila se a Elíša přešel na druhou stranu.
15. "Duch Eliášův spočinul na Elíšovi!" řekli proročtí učedníci z Jericha, kteří stáli opodál. Vyrazili mu naproti a klaněli se mu až k zemi
16. se slovy: "Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleď, máme tu padesát schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzal a upustil na některou horu nebo do některého údolí." "Nikam je neposílejte!" řekl jim Elíša.
17. Když ale na něj naléhali, až z toho byl nesvůj, svolil: "Dobrá, pošlete je." Poslali tedy těch padesát mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašli.
18. Když se pak vrátili do Jericha za Elíšou, řekl jim: "Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?"
19. Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná."
20. Odpověděl jim: "Přineste mi novou mísu a dejte do ní sůl." Když mu to přinesli,
21. šel k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví Hospodin: Uzdravuji tyto vody. Už odsud nevzejde smrt ani neplodnost!"
22. A ty vody jsou zdravé až dodnes, přesně jak Elíša řekl.
23. Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci, posmívali se mu a pokřikovali na něj: "Táhni, plešoune! Táhni, plešoune!"
24. On se otočil, podíval se na ně a zlořečil jim v Hospodinově jménu. Vtom z lesa vyběhly dvě medvědice a dvaačtyřicet z těch výrostků rozsápaly.
25. Elíša se pak odebral na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří.

  2Kings (2/25)