2Corinthians (3/13)  

1. Začínáme se opět chválit? Myslíte, že potřebujeme doporučující listy k vám nebo od vás tak jako někteří?
2. Vy jste náš list napsaný v našich srdcích, list, který všichni mohou znát a číst.
3. Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý naší službou, napsaný ne inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, ale na deskách lidských srdcí.
4. A takovouto důvěru máme skrze Krista k Bohu:
5. Ne že jsme sami o sobě způsobilí (tak abychom si mohli něco myslet sami o sobě), ale naše způsobilost je z Boha,
6. který nás učinil způsobilými služebníky Nové smlouvy - ne litery, ale Ducha. Litera totiž zabíjí, ale Duch oživuje.
7. Litera tesaná do kamene měla svou slávu. Ta se zračila v Mojžíšově tváři, na niž synové Izraele kvůli té pomíjející slávě nemohli ani pohlédnout. Jestliže ta služba byla tak slavná, ačkoli vedla ke smrti,
8. oč slavnější je služba Ducha!
9. Jestliže služba vedoucí k odsouzení měla svou slávu, služba spravedlnosti má slávu nesrovnatelně větší!
10. To, co tehdy bylo slavné, ve srovnání s touto nesmírnou slávou vlastně ani slavné nebylo.
11. Jestliže to pomíjející přišlo se slávou, oč slavnější je to, co zůstává!
12. Právě díky této naději jsme tak směle otevření,
13. ne jako Mojžíš, který si zakrýval tvář rouškou, aby synové Izraele nepozorovali konec toho, co mělo pominout.
14. Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá - odnímá se totiž jen v Kristu.
15. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška,
16. ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí.
17. Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda.
18. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě.

  2Corinthians (3/13)