2Chronicles (8/36)  

1. Šalomoun vystavěl Hospodinův chrám i královský palác během dvaceti let. Po jejich uplynutí
2. stavěl města, která Šalomounovi dal Chíram, a osídlil je Izraelci.
3. Šalomoun táhl na Chamát-cobu a dobyl ji.
4. Na poušti vystavěl také Tadmor a v Chamátu vybudoval všechna města skladů.
5. Postavil také Horní a Dolní Bet-choron, města opevněná hradbami, branami a závorami;
6. dále Baalat a všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy a města pro jízdu; zkrátka cokoli se Šalomounovi zachtělo, co se mu zlíbilo postavit, ať v Jeruzalémě, v Libanonu anebo kdekoli v celé své říši.
7. Všechno obyvatelstvo pozůstalé z Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců, kteří nepatřili k Izraeli,
8. totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit, Šalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes.
9. Syny Izraele ovšem nebral do otroctví, ale jako vojáky, pobočníky, vozataje a jezdce.
10. Král Šalomoun měl 250 správců, kteří dohlíželi na lid.
11. Přestěhoval také faraonovu dceru z Města Davidova do paláce, který pro ni postavil. Prohlásil totiž: "Má žena nemůže bydlet v domě izraelského krále Davida, neboť místa, kam vešla Truhla Hospodinova, jsou svatá."
12. Na Hospodinově oltáři, který postavil před chrámovou předsíní, přinášel Šalomoun Hospodinu zápalné oběti,
13. jak to Mojžíš určil pro každý den, pro soboty, novoluní a pro tři výroční slavnosti - Svátek nekvašených chlebů, Svátek týdnů a Svátek stánků.
14. Podle pořádku svého otce Davida ustanovil oddíly kněží, aby sloužili, a levitů, aby střežili, chválili a přisluhovali kněžím, jak bylo určeno pro každý den, a také oddíly stráží pro každou bránu, jak to přikázal David, muž Boží.
15. Neuchýlili se od králova příkazu pro kněží a levity v ničem, ani ve správě pokladnic.
16. Všechno Šalomounovo dílo bylo provedeno, ode dne položení základů Hospodinova chrámu až do jeho dokončení. Tak se završila stavba Hospodinova chrámu.
17. Tenkrát se Šalomoun vypravil do Ecjon-geberu a Eilatu na mořském pobřeží v edomské zemi.
18. Chíram mu po svých zkušených námořnících poslal lodě a jeho služebníci se pak spolu s Šalomounovými služebníky vydali do Ofiru. Přivezli odtud 450 talentů zlata, které dopravili králi Šalomounovi.

  2Chronicles (8/36)