2Chronicles (4/36)  

1. Vyrobil také bronzový oltář 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 10 loktů vysoký.
2. Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje po okraj měřila 10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů.
3. Pod okrajem ji po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru býků (vždy deset na loket), jednolitých s nádrží.
4. Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni k severu, tři k západu, tři k jihu a tři k východu. Leželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo.
5. Bylo na dlaň silné a jeho okraje byly vytvarovány do liliového květu jako okraj poháru. Zcela naplněné mohlo pojmout až 3 000 batů.
6. Dále vyrobil deset umyvadel; pět umístil napravo, pět nalevo. V nich omývali, co se připravovalo k zápalné oběti, zatímco v Moři se omývali kněží.
7. Podle příslušného popisu vyrobil také deset zlatých svícnů a umístil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo.
8. Vyrobil rovněž deset stolů a postavil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Zlatých mis vyrobil sto.
9. Potom vybudoval Kněžské nádvoří a Velké nádvoří, před nádvořím postavil vrata a ta okoval bronzem.
10. Moře postavil napravo v jihovýchodním rohu.
11. Nakonec Churam vyrobil kotlíky, lopatky a mísy. Tak završil dílo, které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu:
12. dva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech sloupů, dvoje mřížování pokrývající obě kulovité hlavice na vrcholech sloupů,
13. čtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke každému mřížování přikrývajícímu obě kulovité hlavice sloupů),
14. vyrobil podstavce, vyrobil umyvadla na podstavce,
15. jedno Moře, dvanáct býků nesoucích Moře,
16. kotlíky, lopatky a vidlice. Všechny předměty, které Churam-abi zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův chrám, byly z leštěného bronzu.
17. Král je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě mezi Sukotem a Caretánem.
18. Všeho vybavení, které Šalomoun nechal zhotovit, bylo tolik, že váha bronzu ani nebyla nikdy zjištěna.
19. Šalomoun nechal zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrám: zlatý oltář, stoly pro chleby předložení,
20. svícny s kahánky z ryzího zlata ke svícení před svatostánkem, jak náleží,
21. k nim květy, kahany a kleště ze zlata (bylo to nejčistší zlato),
22. dále kratiknoty, nádobky, pohárky a pánvice z ryzího zlata a vchod do chrámu - vnitřní dveře nejsvětější svatyně i dveře chrámové lodi - to vše bylo ze zlata.

  2Chronicles (4/36)