2Chronicles (27/36)  

1. Jotam se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova.
2. Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš (na rozdíl od něj ale nevstoupil dovnitř Hospodinova chrámu). Lid ale i nadále jednal zvráceně.
3. To on postavil Horní bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně práce na hradbě Ofelu.
4. Vybudoval také města v Judském pohoří a v lesích vystavěl pevnosti a věže.
5. Bojoval s amonským králem a zvítězil. Amonci mu toho roku museli odvést 100 talentů stříbra, 10 000 korů pšenice a 10 000 korů ječmene. Totéž mu odváděli i druhý a třetí rok.
6. Tak Jotam upevnil svou moc, neboť žil důsledně před Hospodinem, svým Bohem.
7. Ostatní Jotamovy skutky i všechny jeho války a cesty jsou sepsány v Knize izraelských a judských králů.
8. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let.
9. Když pak Jotam spočinul u svých předků, pochovali ho ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz.

  2Chronicles (27/36)