2Chronicles (15/36)  

1. Boží Duch spočinul na Azariášovi, synu Odedovu.
2. Vyšel Asovi vstříc se slovy: "Slyš mě, Aso i všechen Judo a Benjamíne! Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Když ho budete hledat, dá se vám najít. Když ho opustíte, opustí vás.
3. Izrael byl už dlouho bez pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a bez Zákona.
4. Když se ale ve svém soužení navrátí k Hospodinu, Bohu Izraele, on se jim dá najít.
5. V těchto dnech není bezpečné cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli všech zemí vládne nepokoj.
6. Národy i města se drtí navzájem, neboť je Bůh stíhá všemožným soužením.
7. Vy se však vzchopte a nepolevujte, vždyť vaše námaha má odplatu."
8. Když Asa uslyšel tato slova, proroctví z úst Azariáše, syna Odedova, vzchopil se a odstranil ohavnosti z celé judské a benjamínské země i z měst, která zabral v Efraimských horách. Obnovil také Hospodinův oltář stojící naproti předsíni Hospodinova chrámu.
9. Poté shromáždil celého Judu a Benjamína i všechny přistěhovalce z Efraima, Manasese a Šimeona. Mnozí z Izraele se totiž přidali k Judovi, když viděli, že Hospodin, jeho Bůh, je s ním.
10. Třetího měsíce patnáctého roku Asova kralování se shromáždili v Jeruzalémě
11. a toho dne obětovali Hospodinu dary z kořisti. Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcí a koz.
12. Zavázali se smlouvou, že budou hledat Hospodina, Boha svých otců, celým srdcem a celou duší.
13. Kdokoli by nehledal Hospodina, Boha Izraele, měl zemřít, ať byl malý nebo velký, ať to byl muž nebo žena.
14. S hlasitým voláním to přísahali Hospodinu za zvuku trubek a beraních rohů.
15. Všechen judský lid se z té přísahy radoval, protože přísahali celým srdcem. Hledali ho s veškerou horlivostí, a Hospodin se jim dal najít a dopřál jim odpočinutí ze všech stran.
16. Král Asa zbavil svou babičku Maaku postavení královny matky kvůli té zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozbil na kusy a spálil u potoka Kidron.
17. Asa sice z Izraele neodstranil obětní výšiny, ale po celý svůj život měl srdce oddané Hospodinu.
18. Vnesl do Božího chrámu zasvěcenou kořist svého otce i svou vlastní, stříbro a zlato a další předměty.
19. Až do pětatřicátého roku Asovy vlády nebyla žádná další válka.

  2Chronicles (15/36)