1Timothy (5/6)  

1. Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům,
2. starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě.
3. Prokazuj úctu osamělým vdovám.
4. Pokud má vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí.
5. Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a modlitbách.
6. Ta, která si užívá, je ale mrtvá zaživa.
7. Také toto jim klaď na srdce, ať jsou bezúhonné.
8. Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící.
9. Mezi vdovy v péči církve ať je zahrnuta nejméně šedesátiletá, pokud byla věrnou manželkou,
10. je známá dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hosty, myla nohy svatým, pomáhala souženým a věnovala se každému dobrému dílu.
11. Mladší vdovy ale započítat odmítej. Když je smyslnost odvede od Krista, budou se chtít vdát
12. a trestuhodně poruší svůj původní slib věrnosti.
13. Také by se učily marnit čas chozením po domech; a nejen marnit čas, ale klevetit, plést se do cizích věcí a říkat, co se nepatří.
14. Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou příležitost k pomluvám.
15. Některé se už totiž odvrátily za satanem.
16. Jestliže má někdo věřící v příbuzenstvu vdovy, ať se o ně stará. Církev tak nebude přetížena a bude se moci postarat o vdovy, které jsou osamělé.
17. Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování.
18. Písmo přece říká: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek," a jinde: "Dělník si zaslouží svou mzdu."
19. Obvinění proti staršímu nepřijímej, jedině když s ním přijdou dva nebo tři svědkové.
20. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby i ostatní měli bázeň.
21. Zapřísahám tě před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě.
22. Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu.
23. Nepij už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína.
24. Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud; hříchy jiných ale až potom.
25. Stejně tak i dobré skutky; některé jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou skryty.

  1Timothy (5/6)