1Timothy (4/6)  

1. Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.
2. Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím
3. budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností,
4. neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat;
5. posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou.
6. Když budeš tyto věci připomínat sourozencům, budeš dobrý služebník Krista Ježíše, odkojený slovy víry a správného učení, které sis osvojil.
7. Světské babské báje odmítej a raději se cvič ve zbožnosti.
8. Tělesné cvičení má skrovný užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího.
9. Kéž by každý přijal tuto pravdu.
10. Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitelem všech lidí, a zvláště věřících.
11. To jim předávej a uč.
12. Nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě.
13. Než přijdu, věnuj se předčítání, kázání a vyučování.
14. Nezanedbávej dar, který je v tobě; byl ti dán skrze proroctví a vkládání rukou staršovstva.
15. O tom přemýšlej, v tom zůstávej, a všichni uvidí, jak rosteš.
16. Všímej si sebe a svého učení. Pokračuj v tom, a tvá vytrvalost přinese spásu tobě i těm, kdo tě poslouchají.

  1Timothy (4/6)