1Timothy (3/6)  

1. Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci.
2. Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit.
3. Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk,
4. který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti.
5. (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?)
6. Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení.
7. Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti.
8. Služebníci v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři,
9. ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí.
10. Ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, ať potom slouží.
11. Jejich ženy ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné.
12. Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny.
13. Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše.
14. Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu.
15. Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.
16. Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy.

  1Timothy (3/6)